Een vrouwelijke SGP-wethouder…!?

Vandaag heeft de SGP van Schouwen-Duiveland bekendgemaakt dat door haar mevrouw P. Leenstra-Schot (27 jaar) voorgedragen is om namens de SGP wethouder te worden in de gemeente Schouwen-Duiveland. Nooit eerder in de geschiedenis van de SGP heeft een vrouw namens de SGP op de nominatie gestaan om wethouder te worden. Hiermee wordt weer een volgende stap gezet op het hellende vlak.

De SGP-Schouwen-Duiveland en mevrouw Leenstra schuiven hiermee heel openlijk de door God ingestelde scheppingsorde waarin het mannelijk geslacht het hoofd is van het vrouwelijk geslacht, aan de kant (Gen. 2:20-23; Spr. 31; 1 Kor. 11:3; 1 Kor. 14:34-35; Ef. 5:22-24; 1 Tim. 2:9-15; 1 Petr. 3:1-7). Zij trotseren de Schepper op dit punt. Ook handelen zij in strijd met artikel 10 van het SGP-beginselprogramma waarin gesteld wordt: “De opvatting van het vrouwenkiesrecht voortkomend uit een revolutionair emancipatiestreven, strijdt met de roeping van de vrouw. Dat laatste geldt ook voor het zitting nemen van de vrouw in politieke organen, zowel vertegenwoordigende als bestuurlijke.” In het licht van de Bijbel is het onmiskenbaar dat het regeerambt is voorbehouden aan de man.

Naïef en een contradictie
Het is dan ook zeer naïef en een contradictio in terminis wat op de site van de SGP in Schouwen-Duiveland te lezen is over de voordracht van mevrouw Leenstra-Schot tot wethouder. Gesteld wordt: “We hebben gezocht naar een kwalitatief goede kandidaat, die het liefst afkomstig is van Schouwen-Duiveland, iemand die inhoudelijk de dossiers aankan, maar ook iemand die in staat is de principiële punten van de SGP van harte te verdedigen en wat toevoegt aan het huidige college. In Paula komt dit allemaal samen en daarom is onze keus op haar gevallen. We zien uit naar een goede samenwerking.” Hoe kan zij ooit geloofwaardig verdedigen wat artikel 7 van het SGP-beginselprogramma zegt: “Elk emancipatiestreven dat de van God gegeven roeping en plaats van mannen en vrouwen miskent, is revolutionair en moet krachtig worden bestreden”, daar zij zelf volop en direct steun geeft aan dit revolutionaire emancipatiestreven en zelf de van God gegeven plaats en roeping van de vrouw in de praktijk openlijk miskent? Het feit dat ze twee jongen kinderen heeft, maakt dit nog temeer schrijnend en verwerpelijk. Tekenend is ook dat ze nog steeds haar meisjesnaam voert, terwijl ze al sinds april 2015 getrouwd is met de heer B. Leenstra.

Aan de wereld gelijkvormig
Het wereldse, emancipatoire leefpatroon rukt in SGP-kringen steeds verder op. Daarvan is de voordracht van een vrouwelijke wethouder een heel duidelijk voorbeeld en signaal. Steeds verder raakt in de praktijk het leefpatroon van de vrouw verwijderd van hetgeen de apostel schrijft: Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde, is in overtreding geweest. Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en heiligmaking, met matigheid (1 Tim. 2:12-15). Niet een politiek optreden strekt de vrouw tot eer, nee, maar haar versiersel zij een zachtmoedige en stille geest, vergezeld met een onderdanige, kuise wandel in Gods vreze. De deugdelijke huisvrouw uit Spreuken 31 was in de poort niet aanwezig, maar haar man (vers 23)!

Taak HB en leden
Het is in het bijzonder de taak van het SGP-hoofbestuur om de oprukkende emancipatie binnen de partij openlijk af te wijzen en krachtig tegen te gaan. Het hoofdbestuur dient dan ook van de stap die de SGP-Schouwen-Duiveland en mevrouw P. Leenstra-Schot nu gezet hebben, krachtig en ondubbelzinnig afstand te nemen en ook alles in het werk stellen om deze stap weer ongedaan te maken.
Maar niet alleen het SGP-hoofdbestuur heeft hier een taak, ook de SGP-leden dienen hun verantwoordelijkheid te verstaan door op grond van Gods Woord en het SGP-beginselprogramma bezwaar aan te tekenen bij de SGP van Schouwen-Duiveland en bij het SGP-hoofdbestuur tegen het voordragen van een vrouw als wethouder.

U kunt deze reactie van het bestuur van de Landelijke Stichting ook ter verspreiding als pdf downloaden. Klik daarvoor hier: Reactie LS.

Wijk en Aalburg | 9 oktober 2020 | Het bestuur

______________________________________________________________________________________________________________________________