In het Spoor

Neem nu een abonnement (slechts 7 euro per jaar!) op dit leerzame tijdschrift vol achtergrondinformatie en duiding. Want als u zich nu abonneert, dan bieden wij u het prachtige boek van De wonderen des Allerhoogsten aan voor een sterk gereduceerde prijs van slechts 10 euro (excl. 5 euro porto). De normale prijs is 25 euro. Uw voordeel: 15 euro!

De abonnementskosten (7 euro) betaalt u pas in D.v. februari 2023. Tegelijk met het februarinummer ontvangt u daarvoor een nota.

Mogelijkheid 1: U wilt zich alleen abonneren zonder De wonderen des Allerhoogsten te kopen. Mail dan uw adresgegevens naar (klik):inhetspoor@kliksafe.nl of ga naar de webshop en koop daar voor nul euro een abonnement. U ontvangt dan reeds per ommegaande het laatste nummer van 2022.

Mogelijkheid 2: U wilt zich abonneren en tegelijk De wonderen des Allerhoogsten voor 10 euro kopen. Mail dan uw adresgegevens naar (klik):inhetspoor@kliksafe.nl en vermeld erbij: plus eenmaal De wonden des Allerhoogsten. Of ga naar de webshop en kies daar voor de combi In het Spoor + De wonderen des Allerhoogsten. U betaalt dan online 10 euro plus 5 euro portokosten. U ontvangt dan per ommegaande het laatste nummer van 2022 en het prachtige boek De wonderen des Allerhoogsten.

Wij hopen u snel als abonnee te mogen begroeten!

Het is uiteraard ook mogelijk om eerst vrijblijvend een gratis proefnummer aan te vragen!

In het Spoor In het Spoor verschijnt in de regel vijfmaal per jaar. Bovendien ontvangt u jaarlijks in oktober een heel mooie zakagenda die met de zondag begint!
In het Spoor is een uitgave van de Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen (ISSN 1381-8341). In dit blad treft u artikelen aan over politieke, maatschappelijke en opvoedkundige onderwerpen, alsmede over de wonderlijke historie van ons land. Specifiek kerkelijke zaken of verwikkelingen komen niet aan de orde; die vallen buiten de doelstelling.
Regelmatig worden ook oudvaders aan het woord gelaten, bijvoorbeeld over opvoeding. Daarnaast is al diverse keren tegen het Europese eenheidsstreven, vaccinaties, verzekeringen, vrouwenkiesrecht etc. geschreven.
In het Spoor is inmiddels bezig aan de 46e jaargang! In het nieuwe decembernummer treft u aan:
 • Meditatie – Ds. M. Hofman. Hij wijst erop dat het lot van Gods Kerk in goede handen is. God zal Zijn volk – ook in oorlogstijd en hongersnood – niet begeven noch verlaten!
 • Nederland en Oranje – Redactie ‘De Banier’. In dit artikel laat de auteur zien dat de nauwe band tussen Nederland en Oranje door God gelegd is.
 • Het Oranjehuis in de visie van enige oudvaders – Drs. P.H. op ’t Hof. Uit dit artikel blijkt dat ds. Jacobus Fruytier (1659-1731) destijds, evenals zijn leermeester ds. Abraham van de Velde (1614-1677), zeer positief tegenover het Oranjehuis stond. Hij wijst erop dat God menigmaal een Oranjevorst gebruikt heeft om Nederland uit de benauwdheid te verlossen.
 • Een brief aan en een boek voor koning Willem Alexander – Redactie. Het bestuur van de Landelijke Stichting heeft een brief tezamen met een exemplaar van de prachtige heruitgave van ‘De wonderen des Allerhoogsten’ naar koning Willem-Alexander gezonden. In deze brief nodigt het bestuur de koning uit om dit boek te lezen en spreekt het de wens uit dat we samen in de schuld mogen komen over het massaal vertrappen van Gods geboden in ons land.
 • Voedselverspilling terugdringen! – Dhr. A. Verwijs. In ons land wordt veel kostelijk voedsel verspild. Velen willen dit terugdringen om zo het klimaat te sparen. Maar dat voedselverspilling in de eerste plaats ondankbaarheid is tegenover God, daar hoort men weinig over. Velen achten het klimaat belangrijker dan God en Zijn dienst, zo merkt de auteur van dit artikel op.
 • Opmerkelijk en tot lering voor jong en oud – Redactie. Deze rubriek bevat ditmaal drie korte verhalen waarin treffend naar voren komt dat als het gaat over het verkrijgen van voldoende voedsel, wij steil en diep afhankelijk zijn van Gods zegen. En ook dat wij kostelijk voedsel niet moedwillig mogen vertrappen.
 • Betracht matigheid met betrekking tot eten en drinken – Ds. P. Wittewrongel. Het gulzig en overdadig eten en drinken wordt door ds. Wittewrongel met tal van Bijbelse argumenten veroordeeld. Hij pleit uitdrukkelijk voor soberheid en matigheid.
 • Theodorus Bijmholts waarschuwing tegen dronkenschap – Dhr. A. Verwijs. Een relatief groot percentage van de Nederlanders – ook in de gereformeerde gezindte! – drinkt veel alcohol. Dit leidt in meer of mindere mate tot dronkenschap. Daarom is ds. Bijmholts waarschuwing helaas nog actueel! Hij pleit ervoor om zich verre te houden van overmatig drankgebruik.
 • In opstand, strijd en verdrukking – Dhr. C. Verdouw. Op een boeiende en eenvoudige wijze beschrijft de auteur de eerste Hugenotenoorlog in Frankrijk. Uitvoerig citeert hij ook uit een treffende brief van Calvijn aan de koningin van Navarre. 
 • De geschiedenis van de waldenzen – Dhr. P. van der Waal. Dit is het laatste artikel in een serie van vijf artikelen. Het handelt over de geschiedenis van de waldenzen vanaf 1690 tot heden. Uit dit artikel blijkt dat inmiddels ook onder de waldenzen sprake is van groot verval in godsdienst. De hartelijk verbondenheid aan de waarheid en de tere vreze des Heeren zijn veelal verdwenen. Vrijzinnigheid heeft ook bij hen zijn intrede gedaan.
 • De wonderen des Allerhoogsten: tot een nuttig gebruik aanbevolen! – Redactie. In dit artikel worden uit diverse geschriften passages aangehaald waarin gepleit wordt om toch een nuttig gebruik te maken van het boek De wonderen des Allerhoogsten. Ds. Koelman pleitte er in zijn tijd al voor!
 • Van jongs af aan geleerd – Dhr. A. Verwijs. In het boekje ‘Van jongs af aan geleerd’ zijn door de samenstellers teksten van ds. G.H. Kersten verzameld over opvoeding en onderwijs. Het is een goede gedachte van de samenstellers geweest om langs deze weg te proberen het Bijbels gedachtegoed ten aanzien van opvoeding en onderwijs levend te houden onder de ouders en de leerkrachten. Het boekje is de moeite van het lezen zeker waard. 
Vraag nu snel een proefnummer aan of neem een abonnement op dit zeer leerzame tijdschrift!
 En kijk ook eens naar onze andere uitgaven: brochures – boeken – reprints!