Landelijke Stichting

Naam
De Landelijke Stichting, of zoals haar volledige naam luidt: ‘De Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen’, is een gewone zelfstandige stichting gelijk er zovele zijn in ons land en in de gereformeerde gezindte. De Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven in het register van verenigingen en stichtingen onder nummer 41184318.

Grondslag
“De Stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, volgens de getrouwe overzetting vanuit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal op last van de Hoogmogende Heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien/zestienhonderd negentien. De Stichting aanvaardt als op Gods Woord gegrond de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door voornoemde Synode” (Artikel  2 van de Statuten).

Doelstelling en middelen
De doelstelling van de Landelijke Stichting is het onder ons volk verbreiden en tot meerdere erkenning brengen van de op Gods Woord gegronde beginselen die betrekking hebben op het staatkundig én maatschappelijk terrein in de ruimste zin des woords.

Deze doelstelling tracht zij met name te verwezenlijken door het publiceren van artikelen in het blad In het Spoor. En daarnaast ook door het uitgeven van brochures, reprints en boeken, door het opstellen en publiceren van persberichten en advertenties en door het jaarlijks houden van een jaarvergadering. In haar publicaties komen onderwerpen aan de orde zoals: de Bijbelse taak van de overheid, de verhouding kerk en staat, het Europese eenheidsstreven, vrouwenkiesrecht, zondagsrust en zondagsheiliging, eedzweren, mediagebruik, opvoeding, onderwijs, verzekering, vaccinatie, levensstijl enz.

Op grond van de naam en de doelstelling van de Landelijke Stichting zou men kunnen denken dat zij een onderdeel vormt van de SGP. Toch is dat niet het geval. Zij staat juridisch geheel los van de SGP. Ook geldt het lidmaatschap van de SGP niet als eis om binnen de Landelijke Stichting actief te kunnen zijn. Binnen de Landelijke Stichting zijn zowel mannen actief die om des gewetens wil geen lid meer kunnen zijn van de SGP, alsook mannen die dat nog wel zijn, zij het met een bezwaard hart. De Landelijke Stichting vormt als het ware een platform voor de bezwaarden in en buiten de SGP. Wat niet inhoudt dat de Landelijke Stichting zich in haar publicaties specifiek richt tot de SGP. Nee, de Landelijke Stichting richt zich in hoofdzaak tot het gehele Nederlandse volk.

Soms zijn er mensen die denken dat de Landelijke Stichting een alternatieve partij vormt, rechts van de SGP. Maar hij die maar enige juridische kennis heeft, weet dat in Nederland een stichting geen partij kan zijn. Dit is alleen weggelegd voor een vereniging.

Wel komt de doelstelling van de Landelijke Stichting voor een belangrijk deel overeen met die van de SGP. Voor zover de SGP ook de aloude, op Gods Woord gegronde Staatkundig Gereformeerde beginselen uit­draagt, versterken de Landelijke Stichting en de SGP elkaar. Maar op punten waar de SGP daarvan helaas afwijkt, tracht de Landelijke Stichting het ‘oude’, op Gods Woord gegronde geluid te laten horen, in de hoop dat de SGP op haar schreden mag terugkeren.

ANBI-status
De Landelijke Stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de Landelijke Stichting kunnen daarom van de belasting worden afgetrokken. In verband daarmee eist de Belastingdienst dat onder meer een beleidsplan, het beloningsbeleid, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording openbaar worden gemaakt op de website. Deze documenten zijn voor de abonnees in te zien onder de menuoptie ‘Abonnees’.

Privacy-verklaring
De Landelijke Stichting tracht zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan overeenkomstig de geldende wetgeving. Om de privacy-verklaring van de Landelijke Stichting in te zien, klikt u hier: Privacy-verklaring.

Uitgaven
De uitgaven van de Landelijke Stichting, die voor iedereen tegen betaling verkrijgbaar zijn, kunnen opgesplitst worden in een zestal categorieën:

  • Het tijdschrift In het Spoor, waarop iedereen zich kan abonneren (mits men het abonnementsgeld wil betalen).
  • Een reeks brochures over diverse politieke en maatschappelijke onderwerpen, waarin het desbetreffende onderwerp vanuit Gods Woord wordt belicht.
  • Boeken (in het hedendaags Nederlands) over diverse politieke, maatschappelijke en opvoedkundige onderwerpen die een relatie hebben tot de doelstelling van de Landelijke Stichting.
  • Reprints van door gereformeerde theologen geschreven werken uit de 16e, 17e en 18e eeuw die verband houden met de doelstelling van de Landelijke Stichting.
  • Een jaarlijks uit te geven handzame zakagenda waarin de weken met de zondag beginnen en waarin – ter overdenking – voor iedere week een spreuk of gedicht is opgenomen.
  • Stickers die een boodschap uitstralen die past bij de doelstelling van de Landelijke Stichting.

Meer informatie over het tijdschrift In het Spoor is vermeld onder de hoofdmenuoptie ‘Publicaties’. Het afsluiten van een abonnement daarop is mogelijk via onze digitale winkel. In de winkel is tevens de informatie over alle andere uitgaven van de Landelijke Stichting vrijblijvend in te zien. Ook kunnen die uitgaven daar besteld worden, mits deze nog op voorraad zijn (wijzigingen/fouten inzake prijzen voorbehouden). Omdat de Landelijke Stichting geen winstoogmerk heeft, wordt er steeds naar gestreefd om de prijzen van die uitgaven zo laag mogelijk te houden.