Het nieuwe standpunt van de SGP inzake godsdienstvrijheid

Het nieuwe standpunt van de SGP inzake godsdienstvrijheid. Op 30 juni 2016 ontvingen wij een 270 pagina’s tellend boekwerk dat tot stand gekomen is onder redactie van drs. J.A. Schippers en als titel draagt: Gerechtigheid verhoogt een volk. Bijbels genormeerde politiek in een democratische rechtsstaat. Dit boek bevat 23 hoofdstukken. In het laatste hoofdstuk worden conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven. Alleen voor dit laatste hoofdstuk berust de eindverantwoordelijkheid bij het hoofdbestuur van de SGP.

Uit dit laatste hoofdstuk blijkt dat het SGP-hoofdbestuur de bekende 21 woorden uit artikel 36 (‘om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valsen godsdienst, om het rijk van den antichrist te gronde te werpen’) formeel laat staan, maar voor de praktijk loslaat of in ieder geval de betekenis daarvan dusdanig minimaliseert dat niet-gereformeerde godsdiensten voortaan gewoon ook hun baälstempels mogen hebben en houden om hun publieke godsdienstoefeningen uit te oefenen. Die manifestaties van niet-gereformeerde godsdiensten in de publieke ruimte mogen alleen niet te uitbundig worden, want, zo zegt men, alle godsdiensten zijn niet gelijk en moeten daarom ook niet gelijk behandeld te worden (p. 248). De Islam bijvoorbeeld is niet gelijk aan de Christelijke godsdienst. Om die reden zullen SGP’ers zich nog wel “verzetten tegen gebedsoproepen vanaf minaretten, mega-moskeeën en dergelijke publieke manifestaties van deze antichristelijke godsdienst”  (p. 249). Maar van het sluiten van alle afgodstempels en niet-gereformeerde kerkgebouwen in de steden en dorpen, daar wil de SGP feitelijk niet meer van weten. Dan zou gewetensvrijheid geen betekenis meer hebben, zegt men (p. 246). Publieke uitoefening van zijn of haar godsdienst wordt voortaan door de SGP gezien als een basaal recht voor eenieder. Men verdedigt voortaan het grondwettelijke – maar Gods eer schendende – recht op publieke godsdienstvrijheid, zoals ook de CU en het CDA doen. Gemeenschappen van bijvoorbeeld moslims, boeddhisten of hindoes mogen voortaan eigen ruimtes hebben om hun samenkomsten te houden (p. 253), mits die afgodstempels geen ‘mega-omvang’ aannemen.

Het moge duidelijk zijn dat deze nieuwe lijn van de SGP in flagrante strijd is met Gods Woord. Het eerste en tweede gebod van Gods Wet eisen van de overheid het uit de publieke ruimte weren van alle afgodstempels en niet-gereformeerde kerkgebouwen en bijeenkomsten. Het alleenrecht des Heeren laat het geven van belijdenisvrijheid aan valse godsdiensten in de publieke ruimte niet toe, zoals ook duidelijk blijkt uit de handelwijzen van de Godvruchtige koningen van Juda, van wie we lezen dat zij deden wat recht was in de ogen des HEEREN als zij de baälstempels en de hoogten afbraken! Dat nu is ook de lijn die algemeen door de reformatoren en nadere reformatoren is uitgedragen en door de eerste SGP-voormannen is verdedigd. Men leze bijvoorbeeld de door de Landelijke Stichting uitgegeven reprint Theologico-politica dissertatio van ds. S. Oomius en de zeer heldere brochure De godsdienstvrijheid veroordeeld van ds. G.H. Kersten, ds. P. Zandt en ir. C.N. van Dis sr. In wezen heeft de SGP nu op dit punt voor de politieke praktijk de band met de gereformeerde belijdenisgeschriften doorgesneden en een kernbeginsel, dat destijds een hoofdreden vormde om de SGP op te richten, losgelaten. Dit is indroevig! Met name omdat dit ingaat tegen de ere Gods.

Zie ook het in het RD van 30 juni 2016 gepubliceerde interview met onze voorzitter over deze droeve ontwikkeling. Klik hier: PDF.

In het komende oktobernummer van In het Spoor zal Deo volente een uitvoerige reactie worden geplaatst op deze nieuwe lijn van het SGP-hoofdbestuur inzake de godsdienstvrijheid. Abonneer u nu op dit blad of vraag het oktobernummer als gratis proefnummer aan: In het Spoor

Naast de genoemde werken willen wij in dit verband ook de volgende artikelen ter lezing aanbevelen:

  • Drs. P.H. op ’t Hof – De politieke roeping van een Christen: PDF
  • A. Verwijs – Alleen de gereformeerde religie: PDF
  • A. Verwijs – Het onverkorte artikel 36 vanaf de oprichting gehandhaafd: PDF

Wijk en Aalburg | 1 juli 2016 | Gewijzigd: 5 september 2016 | Het bestuur
_____________________________________________________________________________________________________________________________