Brochure ‘Onderwijsvrijheid veroordeeld’ naar besturen en directies reformatorische scholen

Brochure De vrijheid van onderwijs veroordeeld gratis toegezonden!
Het bestuur van de Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen had sterk de indruk dat in de achterban van de SGP maar weinigen meer beseffen en weten waarom de vrijheid van onderwijs – op grond waarvan door groepen ouders scholen van diverse levensbeschouwelijke of pedagogische richtingen opgericht en met overheidsgeld in stand gehouden kunnen worden – strijdig is met Schrift en belijdenis alsook met de beginselen vastgelegd in het beginselprogram van de SGP. Daarom heeft de Landelijke Stichting recent aan alle besturen en directies van de reformatorische scholen in Nederland gratis een exemplaar toegezonden van haar in januari dit jaar verschenen brochure De vrijheid van onderwijs veroordeeld. Hierin worden met name de eerste SGP-voormannen aan het woord gelaten. Op grond van Gods Woord veroordeelden zij de onderwijspacificatie van 1917. Zij droegen actief uit dat al het onderwijs overeenkomstig de norm van Gods Woord dient te zijn. Het is daarom heel nuttig dat bestuursleden en het onderwijzend personeel van de reformatorische scholen hiervan kennisnemen. Zij zijn het immers die voor een belangrijk deel zorgen voor het onderwijs aan onze jeugd.
Verder heeft ook een groot aantal bevindelijk-gereformeerde predikanten deze brochure ontvangen. En alle kiesverenigingen en afdelingen van de SGP kunnen een gratis exemplaar van deze brochure opvragen door een mail met hun postadres te sturen naar: inhetspoor@kliksafe.nl 
Het bestuur hoopt dat door deze acties de Bijbelse beginselen ten aanzien van het onderwijs opnieuw gaan leven in de achterban van de SGP.

Wijk en Aalburg | 15 april 2017 | Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________

Aankondiging jaarvergadering 2017 Landelijke Stichting

Onze eerstvolgende jaarvergadering is gepland op Deo volente zaterdagmiddag 13 mei 2017 in een zaal van de Gereformeerde Gemeente-Centrum te Barneveld. De vergadering vangt aan om 13.30 uur. Op deze vergadering zijn alle mannen die belangstellen in de staatkundig gereformeerde beginselen, van harte welkom, ook al is men geen abonnee op ons blad In het Spoor.
Het openingswoord op deze jaarvergadering hoopt ds. B.J. van Boven uit te spreken en het slotwoord ds. R. Bakker. Voor de inleiding hebben we kandidaat D. Baarssen bereid gevonden. Hij hoopt te spreken over: Bijbelse vluchtelingenpolitiek.
Tijdens de pauze is er gelegenheid om de boeken, brochures en reprints van de Landelijke Stichting te bekijken en te kopen, waaronder onze nieuwste uitgave: Het gruwelijke Sódom gestraft van ds. Conrad Mel. Ook staat de koffie klaar!
Bezoekers krijgen gratis een herdruk van de SGP-partijrede van ds. G.H. Kersten uit 1937 uitgereikt!

Wijk en Aalburg | 15 februari 2017 | aangepast: 29 april 2017 Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuwe brochure: De vrijheid van onderwijs veroordeeld

Een nieuwe brochure is uit: De vrijheid van onderwijs veroordeeld op grond van Gods Woord en artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Deze brochure is voornamelijk samengesteld uit de schriftelijke politieke nalatenschap van ds. G.H. Kersten, ds. P. Zandt en ir. C.N. van Dis sr. rond het thema onderwijs en de Pacificatie van 1917.
Dit jaar wordt herdacht dat 100 jaar geleden de onderwijspacificatie (1917) tot stand kwam met als resultaat de financiële gelijkstelling tussen het bijzonder en openbaar onderwijs. De inhoud van deze nieuwe brochure is dan ook heel actueel.
Wat velen niet meer weten, is dat de neogereformeerden over de genoemde Pacificatie vol lof waren, maar de staatkundig gereformeerden niet. Zij spraken van een verkopen van het eerstgeboorterecht voor een schotel linzenmoes. In deze brochure worden de eerste SGP-voormannen hierover uitvoerig aan het woord gelaten.
De eerste SGP-voormannen hielden bij de voortduur aan de overheid de Bijbelse eis voor dat deze er zorg voor dient te dragen dat al het gegeven onderwijs overeenkomstig de norm van Gods Woord is (artikel 17 van het SGP-Beginselprogram). Verscheidene praktijkvoorbeelden daarvan treft u aan in deze brochure, waarvan de inhoud als volgt is opgebouwd:
  1. De geschiedenis en het einde van de schoolstrijd.
  2. De Pacificatie staatkundig gereformeerd bezien.
  3. Terug naar het onderwijsstelsel van onze vaderen.
  4. Weren van niet-gereformeerd onderwijs.
  5. De Bijbelse leerplicht van alle ouders.
  6. Van de geboden vrijheid gebruikgemaakt.
Het is zeker nu voor ouderen en jongeren uitermate nuttig en leerzaam om van deze brochure kennis te nemen. Alle abonnees krijgen één exemplaar van deze brochure gratis toegezonden. Deze brochure is reeds online te bestellen via deze site. Klik daartoe op: brochures.

Wijk en Aalburg | 17 januari 2017 | Het bestuur
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Zakagenda 2017

Een mooie zakagenda. In deze zakagenda begint de week met de zondag en niet met de maandag, zoals in veel andere zakagenda’s. Een week omvat twee pagina’s, zodat er voldoende schrijfruimte is. Voor iedere week is een inhoudsvolle spreuk of gedicht opgenomen. Deze mooie en handige zakagenda (9 bij 14 cm), die 160 pagina’s telt en stevig ingebonden is, is momenteel (sinds 5-1-2017; max. 2 per persoon) gratis verkrijgbaar tegen betaling van de verzendkosten (€ 3,50). Bestel online: zakagenda of mail naar: Inhetspoor@kliksafe.nl.
Indien u zich nu voor slechts € 7,00 euro per jaar abonneert op In het Spoor, wordt deze zakagenda u bovendien zonder portokosten toegezonden! Voor abonnement: In het Spoor

Zakagenda-2017-week-4

Wijk en Aalburg | 5 september 2016 | aangepast: 5 januari 2017 | Het bestuur
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Het nieuwe standpunt van de SGP inzake godsdienstvrijheid

Het nieuwe standpunt van de SGP inzake godsdienstvrijheid. Op 30 juni 2016 ontvingen wij een 270 pagina’s tellend boekwerk dat tot stand gekomen is onder redactie van drs. J.A. Schippers en als titel draagt: Gerechtigheid verhoogt een volk. Bijbels genormeerde politiek in een democratische rechtsstaat. Dit boek bevat 23 hoofdstukken. In het laatste hoofdstuk worden conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven. Alleen voor dit laatste hoofdstuk berust de eindverantwoordelijkheid bij het hoofdbestuur van de SGP.

Uit dit laatste hoofdstuk blijkt dat het SGP-hoofdbestuur de bekende 21 woorden uit artikel 36 (‘om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valsen godsdienst, om het rijk van den antichrist te gronde te werpen’) formeel laat staan, maar voor de praktijk loslaat of in ieder geval de betekenis daarvan dusdanig minimaliseert dat niet-gereformeerde godsdiensten voortaan gewoon ook hun baälstempels mogen hebben en houden om hun publieke godsdienstoefeningen uit te oefenen. Die manifestaties van niet-gereformeerde godsdiensten in de publieke ruimte mogen alleen niet te uitbundig worden, want, zo zegt men, alle godsdiensten zijn niet gelijk en moeten daarom ook niet gelijk behandeld te worden (p. 248). De Islam bijvoorbeeld is niet gelijk aan de Christelijke godsdienst. Om die reden zullen SGP’ers zich nog wel “verzetten tegen gebedsoproepen vanaf minaretten, mega-moskeeën en dergelijke publieke manifestaties van deze antichristelijke godsdienst”  (p. 249). Maar van het sluiten van alle afgodstempels en niet-gereformeerde kerkgebouwen in de steden en dorpen, daar wil de SGP feitelijk niet meer van weten. Dan zou gewetensvrijheid geen betekenis meer hebben, zegt men (p. 246). Publieke uitoefening van zijn of haar godsdienst wordt voortaan door de SGP gezien als een basaal recht voor eenieder. Men verdedigt voortaan het grondwettelijke – maar Gods eer schendende – recht op publieke godsdienstvrijheid, zoals ook de CU en het CDA doen. Gemeenschappen van bijvoorbeeld moslims, boeddhisten of hindoes mogen voortaan eigen ruimtes hebben om hun samenkomsten te houden (p. 253), mits die afgodstempels geen ‘mega-omvang’ aannemen.

Het moge duidelijk zijn dat deze nieuwe lijn van de SGP in flagrante strijd is met Gods Woord. Het eerste en tweede gebod van Gods Wet eisen van de overheid het uit de publieke ruimte weren van alle afgodstempels en niet-gereformeerde kerkgebouwen en bijeenkomsten. Het alleenrecht des Heeren laat het geven van belijdenisvrijheid aan valse godsdiensten in de publieke ruimte niet toe, zoals ook duidelijk blijkt uit de handelwijzen van de Godvruchtige koningen van Juda, van wie we lezen dat zij deden wat recht was in de ogen des HEEREN als zij de baälstempels en de hoogten afbraken! Dat nu is ook de lijn die algemeen door de reformatoren en nadere reformatoren is uitgedragen en door de eerste SGP-voormannen is verdedigd. Men leze bijvoorbeeld de door de Landelijke Stichting uitgegeven reprint Theologico-politica dissertatio van ds. S. Oomius en de zeer heldere brochure De godsdienstvrijheid veroordeeld van ds. G.H. Kersten, ds. P. Zandt en ir. C.N. van Dis sr. In wezen heeft de SGP nu op dit punt voor de politieke praktijk de band met de gereformeerde belijdenisgeschriften doorgesneden en een kernbeginsel, dat destijds een hoofdreden vormde om de SGP op te richten, losgelaten. Dit is indroevig! Met name omdat dit ingaat tegen de ere Gods.

Zie ook het in het RD van 30 juni 2016 gepubliceerde interview met onze voorzitter over deze droeve ontwikkeling. Klik hier: PDF.

In het komende oktobernummer van In het Spoor zal Deo volente een uitvoerige reactie worden geplaatst op deze nieuwe lijn van het SGP-hoofdbestuur inzake de godsdienstvrijheid. Abonneer u nu op dit blad of vraag het oktobernummer als gratis proefnummer aan: In het Spoor

Naast de genoemde werken willen wij in dit verband ook de volgende artikelen ter lezing aanbevelen:

  • Drs. P.H. op ’t Hof – De politieke roeping van een Christen: PDF
  • A. Verwijs – Alleen de gereformeerde religie: PDF
  • A. Verwijs – Het onverkorte artikel 36 vanaf de oprichting gehandhaafd: PDF

Wijk en Aalburg | 1 juli 2016 | Gewijzigd: 5 september 2016 | Het bestuur
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Standpunt inzake referendum Associatieverdrag EU-Oekraïne

Referendum Associatieverdrag EU-Oekraïne. Op Deo volente 6 april 2016 wordt er in Nederland op initiatief van de actiegroep GeenPeil een raadgevend referendum gehouden over de vraag: “Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?” Naar aanleiding daarvan is gevraagd of de Landelijke Stichting een advies zou willen publiceren hoe we ons tegenover dit referendum moeten opstellen? Dat heeft de Landelijke Stichting gedaan door in het februarinummer van In het Spoor een kort artikel hierover op te nemen. Daarin worden de onderstaande drie vragen gesteld en als volgt beantwoord (verkorte weergave; voor het downloaden van het volledige artikel, zie onder):

1. Is het geoorloofd om aan een referendum deel te nemen? Het is Bijbels gezien niet geoorloofd om deel te nemen aan een correctief referendum, omdat in zo’n referendum de overheid gebonden is aan de uitslag en dus aan de wil van het volk (volkssoevereiniteit)! Het huidige referendum over het associatieverdrag is echter een raadgevend referendum. Met andere woorden: het volk geeft alleen maar een advies, dat de overheid desgewenst naast zich neer kan leggen. Het geven van een advies aan de overheid kan Bijbels gezien niet als ongeoorloofd worden beschouwd.

2. Wat moeten we als kiesgerechtigde mannen bij dit referendum dan doen: stemmen of thuisblijven? Bij de Europese verkiezingen blijven we bewust thuis. Nu ook? Het functioneren in Europese supranationale organen – zoals het Europees Parlement – die belangrijke delen van de  Nederlandse soevereiniteit hebben overgenomen, die steeds meer macht naar zich toetrekken en die bovendien volgens hun grondslag volledig op volkssoevereiniteit gebaseerd zijn, wijzen we af en daarmee ook het deelnemen aan de Europese verkiezingen. Maar bij dit referendum gaat het erover of de Nederlandse overheid moet instemmen met het door de EU gesloten associatieverdrag met Oekraïne. Dat is wezenlijk iets anders! Dit is een Nederlandse aangelegenheid. Het genoemde argument om bij de Europese verkiezingen thuis te blijven gaat dus hierbij niet op.

3. Hoe moeten we dan stemmen: moeten we vóór of tégen die wet tot goedkeuring van het associatieverdrag stemmen? We zijn vóór een nationaal handelsverdrag met Oekraïne, maar tegen het EU-associatieverdrag, omdat dit verdrag veel verder strekt dan een handelsverdrag. Het is namelijk tegelijk ook een politiek verdrag en een integratieverdrag. De EU tracht opnieuw meer macht naar zich toe te trekken. Het associatieverdrag regelt zaken centraal die ook goed decentraal geregeld kunnen worden. Het associatieverdrag is in het geheel niet naar de zin van Rusland. De EU en Oekraïne tarten hiermee het militair veel sterkere Rusland. Het sluiten van het associatieverdrag is mede daarom een gevaarlijk avontuur. De Krimcrisis is ten dele het gevolg hiervan. En recent heeft de Oekraïense president zelf gezegd dat het gevaar van een openlijke oorlog met Rusland momenteel groter is dan een jaar geleden. “Rusland investeert enorm in de voorbereidingen voor een oorlog.” Daarnaast kunnen de afspraken die in het associatieverdrag zijn gemaakt over het zonder visum reizen tussen Oekraïne en de EU en over het in de EU komen werken van Oekraïense werknemers, gemakkelijk – zeker als de veiligheidssituatie daar slechter wordt – leiden tot een nieuwe stroom aan (illegale) migranten vanuit Oekraïne, waarop niemand zit te wachten. Ook is aan Oekraïne miljarden euro’s aan steun toegezegd, waardoor een nieuwe bodemloze put dreigt te ontstaan, omdat het land er economisch slecht voor staat. En via afspraken in het associatieverdrag probeert de EU bepaalde moderne westerse ‘waarden’ zoals homorechten naar Oekraïne te exporteren en af te dwingen. Er is duidelijk sprake van een liberale knechting.

Om deze redenen adviseert de Landelijke Stichting om tegen dit associatieverdrag te stemmen.
Wie hierover meer wil lezen, verwijzen wij naar het genoemde artikel in het februarinummer van In het Spoor. Vraag dit februarinummer gratis als proefnummer aan (klik hier: proefnummer) of download het volledige artikel hier: PDF 
Lees ook het verhelderende artikel dat de heer H.J. van Berkum onder de titel: ‘Roep zinloze expansiedrang EU een halt toe’  met het oog op het referendum in het RD publiceerde: link. Tevens willen we het artikel ‘Beter een beperkt handelsakkoord met Oekraïne dan dit associatieverdrag’ van de heer B. van der Tang in het RD van 29-03-2016 zonder meer ter lezing aanbevelen: link.

Wijk en Aalburg | 17 februari 2016 | Laatste aanpassing: 31 maart 2016 | Het bestuur

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Bijwerkingen vaccinaties komen meer voor dan men denkt!

Bijwerkingen van vaccinaties. Veel mensen denken dat vaccinaties bijzonder weinig bijwerkingen hebben. Bijwerkingen komen zelden voor, zo is hun veronderstelling. Dat behoeft toch enige correctie. Zeer ernstige bijwerkingen met een dodelijke afloop komen inderdaad zeer zelden voor, maar ernstige bijwerkingen komen met enige regelmaat voor en lichte bijwerkingen heel vaak.

Het Bijwerkingencentrum Lareb heeft in de afgelopen maanden uitvoerig onderzoek gedaan naar ernstige vermoeidheidsklachten die optraden bij meisjes na vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Het betrof hier 168 meldingen. De onderzoekers sluiten niet uit dat de klachten het gevolg zijn van de inenting. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is daarom een onderzoek begonnen waarin bekeken wordt of langdurige vermoeidheidsklachten vaker voorkomen bij gevaccineerde meisjes dan bij meisjes die niet zijn ingeënt.

In het boek ‘Vaccinaties doorgeprikt’ worden door de auteurs ook diverse praktijkvoorbeelden gegeven van (mogelijke) bijwerkingen van vaccinaties. Lees meer hierover in het gelijknamige artikel dat recent in In het Spoor gepubliceerd is: Vaccinaties doorgeprikt – december 2015. Eerder werd in dit blad ook over deze materie geschreven: Bijwerkingen van vaccinaties – oktober 2009.

Wijk en Aalburg | 29 december 2015 | Redactie In het Spoor
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Aankondiging jaarvergadering 2016 Landelijke Stichting

Onze eerstvolgende jaarvergadering is gepland op Deo volente zaterdagmiddag 21 mei 2016 in een zaal van de Gereformeerde Gemeente-Centrum te Barneveld. De vergadering vangt aan om 13.30 uur. Op deze vergadering zijn alle mannen die belangstellen in de staatkundig gereformeerde beginselen, van harte welkom, ook al zijn ze geen abonnee op ons blad In het Spoor.

Het openingswoord op de jaarvergadering hoopt ds. A. Verschuure uit te spreken en het slotwoord ds. Th.L. Zwarbol. Voor de inleiding is bereid gevonden de heer D. van der Sluis uit Genemuiden. Hij hoopt te spreken over: Opgaan, blinken en verzinken. Nederland vroeger, Nederland nu.

Tijdens de pauze is er gelegenheid om de boeken, brochures en reprints van de Landelijke Stichting te bekijken en te kopen. Ook staat de koffie klaar!

Bezoekers krijgen gratis een herdruk van de SGP-partijrede uit 1927 uitgereikt!

Wijk en Aalburg | 26 december 2015 | Aangepast: 21 maart 2016 | Het bestuur

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Zakagenda 2016

Een mooie zakagenda. In deze zakagenda begint de week met de zondag en niet met de maandag, zoals in veel andere zakagenda’s. Een week omvat twee pagina’s, zodat er voldoende schrijfruimte is. Voor iedere week is een inhoudsvolle spreuk of gedicht opgenomen. De prijs van deze mooie en handige zakagenda (9 bij 14 cm), die 160 pagina’s telt en stevig ingebonden is, bedraagt € 4,50.

HELAAS IS DEZE AGENDA BIJ ONS UITVERKOCHT!

Zakagenda-2016

Wijk en Aalburg | 12 december 2015 | Het bestuur
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Van der Staaij bij het VARA-programma ‘De wereld draait door’

Het recente optreden (21 mei 2015) van SGP-fractieleider Van der Staaij in het VARA-programma ‘De wereld draait door’ (DWDD), waar hij het opnam voor huwelijkstrouw en waar hij drie billboardontwerpen tegen overspel lanceerde, is volgens het RD goed ontvangen. Krap twee jaar geleden (24-09-2013) debatteerde Van der Staaij ook al over dit onderwerp in het VARA-praatprogramma van de heren Paul en Witteman. Maar nog nooit eerder was hij te gast bij het als “plat, flitsend en weinig diepgravend” bekendstaande tv-programma ‘De wereld draait door’, dat door een andere debater niet ten onrechte “het Sódom en Gomórra van de publieke omroep” werd genoemd. De vraag dringt zich dan op of het wel verstandig en verantwoord is geweest van Van der Staaij om zich bij een omroep te vervoegen die vanwege zijn Godslasterlijke uitzendingen door de overheid uit de publieke ruimte geweerd zou behoren te worden. Lees meer hierover in het recent verschenen julinummer van In het Spoor (2015). Vraag vrijblijvend en gratis het julinummer als proefnummer aan of abonneer u voor slechts 7 euro per jaar op dit blad. Zie voor meer informatie onder: Publicaties/In het Spoor.

Wijk en Aalburg | 3 juli 2015 | Redactie In het Spoor
_____________________________________________________________________________________________________________________________