Organisatie

Bestuur
Het voornaamste orgaan binnen de Landelijke Stichting is het Stichtingsbestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten en voor de inhoud van alle publicaties. Het bestuur wordt momenteel gevormd door de volgende personen:

  • Dhr. A. Compagner
  • Dhr. A. Eskes (penningmeester)
  • Drs. P.H. op ’t Hof (voorzitter)
  • Dhr. D. van der Sluis
  • Dhr. W. Soetendaal
  • Dhr. H. Verhelst
  • Dhr. A. Verwijs (secretaris)

Voor correspondentie en contact met het bestuur kunt u een e-mail sturen naar: inhetspoor@kliksafe.nl, of een brief sturen naar het secretariaat van de Landelijke Stichting: Kraaijenveld 2, 4261 ZB Wijk en Aalburg.

College van Advies
Het College van Advies (CvA) bestaat uit mannen die verspreid wonen over het gehele land. Dit College, dat niet in open­baarheid treedt en dat zelfstandig en ook wel gecombineerd met het Stichtingsbestuur vergadert, geeft aan het bestuur en de redactie gevraagd en ongevraagd advies over verschenen en toekomstige publicaties van de Landelijke Stichting en draagt zelfstandig zorg voor de jaarlijkse controle van de financiën van de Landelijke Stichting. Bij het in orde bevinden van de financiële administratie dechargeert het de penningmeester en – vanwege de gezamenlijke bevoegdheid van alle bestuursleden – tegelijk ook het bestuur voor het gecontroleerde jaar.

Kascontrolecommissie
Jaarlijks wijst het College van Advies uit zijn midden een tweetal collegeleden aan die de financiële administratie van de Landelijke Stichting controleren. Deze benoeming geschiedt op een zelfstandige vergadering van het College van Advies. Ieder jaar wordt het langstzittende commissielid vervangen door een ander collegelid. Van deze jaarlijkse controle brengt de kascontrolecommissie jaarlijks schriftelijk verslag uit.