Gaat u stemmen bij de Europese verkiezingen?

Wijk en Aalburg – Op Deo volente donderdag 6 juni 2024 worden er in Nederland weer Europese verkiezingen gehouden. Misschien bent u wel van plan om te gaan stemmen. Overweeg dan eerst:
Dat we supranationale organen principieel dienen af te wijzen
Het EP als supranationaal orgaan is strijdig met artikel 29 van het SGP-beginselprogram: “Er zal geen overdracht van de bij Nederland als zelfstandige natie behorende bevoegdheden aan bovennationale organisaties of gemeenschappen plaatshebben.” Het is bovendien inconsequent om zitting te nemen in een orgaan dat we – mede vanwege de volkssoevereiniteit en het hulde bewijzen aan de Franse Revolutie – principieel afwijzen en daarom willen opheffen.
Dat er buiten de SGP geen alternatief is
Partijen die meer of mindere mate eurokritisch zijn, zoals BBB, NSC, PVV, FVD, JA21, enz., hebben niet Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid als grondslag. Dit betekent dat er buiten de SGP sowieso geen alternatief is waarop men zou kunnen stemmen, indien stemmen voor het EP geoorloofd zou zijn.
Dat de SGP helaas geen nexit wil
De Europese samenwerking dient gereduceerd te worden tot een samenwerking zonder supranationaal beleid en zonder supranationale organen. Zo ver wil de SGP helaas niet gaan. De SGP wil alleen remmend optreden en wil hoogstens enkele etages van de zeer hoge toren van Babel eraf halen. Daarmee blijft het een feit dat de EU op veel terreinen de dienst uitmaakt in ons land, dat boeren en vissers gekneveld worden en dat heil verwacht wordt van een vleselijke arm als de EU. Bovendien dient hierbij bedacht te worden dat we als land geen nauwe bondgenootschappen mogen aangaan en in stand houden met landen die in meerderheid seculier of rooms zijn. Maar… in Nederland is het toch niet veel beter gesteld? Inderdaad helaas. Daarom is dé weg dat Nederland met boete en berouw terugkeert tot de God van onze vaderen.
Dat de aan de EU overgehevelde soevereiniteit teruggevorderd dient te worden
Een groot deel van de Nederlandse soevereiniteit is overgedragen aan de EU, terwijl ons zelfstandig volksbestaan een geschenk van God is. Op deze wijze verachten we dit kostbaar geschenk, waarvoor onze vaders goed en bloed over gehad hebben. Dit is snood ondankbaar. De naar de EU overgehevelde soevereiniteit dient daarom teruggevorderd te worden en het Europarlement weer afgeschaft.
Dat een nexit principieel geboden is
God en Zijn Woord worden in de grondslagen van de EU en het EP geheel genegeerd en gemist. Bouwen buiten God en Zijn Woord om kan geen dageraad hebben; daarop kan geen zegen rusten. Een nexit is daarom principieel geboden!
Dat alleen een schuldig wederkeren tot God de weg is!       
Velen verwachten heil van het Europese gebeuren. Ds. P. Zandt: “Nee, nee, de voor velen zo bekoorlijke en door velen zo hooggeroemde vereniging van Europa zal ons volk het welzijn niet geven. Slechts een schuldig wederkeren tot God en Zijn geboden zal ons volk in al zijn geledingen tot welzijn strekken.”

Kunt u na het lezen van de bovenstaande bezwaren het nog voor uw geweten verantwoorden om te gaan stemmen?

 

Vraag 1: Wij hebben gelezen dat u beweert dat de SGP-eurofractie in het EP geen ‘helder Christelijk geluid’ laat horen. Waar baseert u dit op?    
In de afgelopen vijf jaar heeft de SGP-eurofractie zo ongeveer 150 bijdrages geleverd aan de plenaire debatten in het Europees Parlement. Al die bijdrages hebben wij doorgelezen en geïnventariseerd. Op grond daarvan hebben we de balans opgemaakt. Hiervan is verslag gedaan in het recent verschenen meinummer van In het Spoor onder de titel:  ‘Het geluid van de SGP-eurofractie in de praktijk’.
De eindconclusie in dat artikel luidt:  ‘Als we nu de balans opmaken, dan moeten we concluderen dat de SGP-eurofractie in veel gevallen wel een juist standpunt inneemt en dat in het algemeen gesproken de zaken helderder verwoord worden dan in de vorige zittingsperiode (2014-2019), maar dat de beargumentering vanuit Gods Woord en Wet helaas in de meeste gevallen ontbreekt. Ook komt er van een terugroepen tot de Wet en tot de Getuigenis weinig terecht. En van een publieke godsdienstvrijheid op voet van gelijkheid voor alle religies wordt geen afstand genomen, terwijl het eerste gebod en het mede daarop gebaseerde artikel 36 NGB dit wel eisen. In sommige mede door de SGP-eurofractie ingediende resoluties wordt met betrekking tot de doodstraf ronduit tegen Gods Woord ingegaan. Een en ander betekent dat er echt geen sprake is van een ‘helder Christelijk geluid’.’
Vraag 2: Kan er niet beter een SGP’er in het EP zitting nemen dan iemand van een andere partij? Kunnen we daarom toch niet beter gaan stemmen?    
Met het stellen van deze vraag bent u feitelijk een stap te ver. Het hele EU-gebeuren inclusief het Europees Parlement zien wij als een heilloos en on-Bijbels pad. Vanwege de volkssoevereiniteit en het hulde brengen aan de Franse Revolutie in de EU-verdragen. Vanwege het geheel negeren van Gods Woord en Wet. Vanwege het hoogmoedig streven naar een wereldmacht. Vanwege het supranationale. Enz. Daarom pleiten wij niet voor een beter EP, maar voor opheffing van het EP. Daarvoor moeten we niet in ‘Brussel’ zijn, maar in ‘Den Haag’.
Wijk en Aalburg | 14 mei 2024 | Gewijzigd: 17 mei 2024 | Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________