Vrouwen, blijf thuis!

Dit advies heeft vroeger steeds bij het naderen van verkiezingen uit het hart van het SGP-hoofdbestuur geklonken. Waarom? Omdat Gods Woord ons leert dat het mannelijk geslacht hoofd is van het vrouwelijk geslacht (1 Kor. 11:3) en dit een scheppingsordinantie is (Gen. 2:18; Gen. 3:16), daarom komt de vrouw het regeerambt niet toe, waarvan het ‘stemmen’ een onderdeel is. Zo zien we dan ook in Spreuken 31 niet de deugdelijke huisvrouw in de poort zitten, maar haar man!
Volgens de Schrift is het de taak van de vrouw om haar huis te bouwen (Spr. 14:1 en kanttekening). Daar en daarin ligt haar hoofdtaak en als er nog tijd over mocht blijven, op aanverwante terreinen, maar zeker niet op het openbare terrein van het regeerambt. Als zij dat terrein betreedt – bijvoorbeeld door te gaan stemmen -, dan verlaat zij haar Bijbelse, van God geschonken plaats en erepositie.
Omdat de orde tussen man en vrouwen een scheppingsordinantie is, daarom geldt die orde voor het gehele openbare maatschappelijke leven, maar zeker voor het politieke en kerkelijke terrein. Daarom schrijft de apostel Paulus ook in 1 Korinthe 14:34 dat het vrouwen niet toegelaten is om in de gemeente te spreken, maar zij worden bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de Wet zegt. Die Wet is volgens de kanttekenaren wat er geschreven staat in Genesis 3 vers 16. Onder andere zegt God daar tot de vrouw: tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben, wat vanzelfsprekend niet alleen voor het kerkelijke terrein geldt. De man zal over de vrouw heerschappij hebben; niet andersom!
Onmiskenbaar is het actieve en passieve vrouwenkiesrecht een product van het revolutionaire emancipatie-denken. De emancipatiebeweging wil de door God ingestelde orde in de maatschappij met betrekking tot man en vrouw verwoesten of zelfs omkeren. Als u als vrouw gaat stemmen, doet u daaraan mee. Wilt u dat? Kunt u dat doen?
Om al deze redenen waarschuwde het SGP-hoofdbestuur destijds steeds openlijk en krachtig tegen het stemmen door vrouwen. Meer hierover kunt u lezen in de heldere brochure: Het vrouwenkiesrecht veroordeeld van ds. G.H. Kersten (48 p.) – prijs € 2,50 (excl. € 2,50 porto). Om deze te bestellen belt u naar: 06 – 22 62 61 40 / 0416 – 69 38 44, of mailt u naar: inhetspoor@kliksafe.nl. Ook online bestellen is mogelijk. Ga daarvoor naar onze webwinkel.
Wijk en Aalburg | 10 maart 2022 | Het bestuur
____________________________________________________________________________________________________________________