Boeken

Door de Landelijke Stichting zijn de volgende boeken uitgegeven:

Verkochte zielen-voorkant-kleinVerkochte zielen – H.L. Gates. Dit boekje, dat in 1918 in het Engels en reeds in 1920 ook in het Nederlands verschenen is, beschrijft het Armeense Christenmeisje Aurora Mardiganian als overlevende van de Armeense genocide de gruwelen die zij meegemaakt heeft op haar gedwongen tocht te voet door het Turkse land. Ook verhaalt ze wat een groot deel van haar volk is aangedaan. Dat is ronduit verschrikkelijk, gruwelijk, barbaars, ja, eigenlijk zijn er geen woorden voor. Het grootste gedeelte van de toen in Turkije wonende Armeniërs is het slachtoffer geworden (circa 1,5 tot 2,5 miljoen Armeniërs) van de Turkse wandaden. De inhoud van Aurora’s boekje is uitermate schokkend. Vanwege dit grote onrecht dat de Armeniërs is aangedaan en vanwege het hardnekkig ontkennen van Turkije van de Armeense genocide is het van belang dat nu opnieuw velen kennisnemen van Aurora’s levensverhaal. Zeker nu Turkije pogingen onderneemt om toegelaten te worden als lid van de Europese Unie. Deze nieuwe uitgave bevat in herspelde c.q. hertaalde vorm de volledige tekst van het oorspronkelijke werk en is voorzien van een informatieve inleiding, een verduidelijkend kaartje van Aurora’s trektocht door Turkije en een verklarende woordenlijst. Dit werkje ((ISBN 978-90-77530-08-5), dat 200 pagina’s in A5-formaat telt, is bij de Landelijke Stichting verkrijgbaar voor de prijs van slechts € 10,00 (exclusief verzendkosten: € 3,00).

boek2Een kerk in ’t klein – Ds. Simon Oomius. Ds. Oomius (1630-1706) houdt als nadere reformator in dit werk – met het oog op de door hem begeerde nadere reformatie van kerk en staat – een warm pleidooi voor huisgodsdienst in de gezinnen, opdat die kerken in ’t klein zouden zijn en zo een zoutend zout in kerk, staat en maatschappij. Vanuit het Woord trekt hij de lijnen door naar de praktijk van het gezinsleven. Hij dringt met name aan op het gezamenlijk lezen van Gods Woord, op het ook thuis catechiseren van de jeugd, op het getrouw waarnemen van persoonlijke en huisgebeden en op het gezamenlijk als gezin zingen van psalmen en geestelijke liederen. In het bijzonder in deze jachtige tijd is zijn leerzame en practicale verhandeling meer dan ooit actueel. Dit werk (ISBN 978-90-77530-09-2), dat 310 pagina’s telt, voorzien is van een harde kaft en nauwkeurig overgezet is naar het hedendaags Nederlands, kost € 15,00 (exclusief verzendkosten: € 3,50).

Omslag-Wittewrongel_deel-1aChristelijke huishouding – ds. Petrus Wittewrongel. Dit standaardwerk op het terrein van de gereformeerde gezinsopvoeding en gezinsreformatie omvat 5 delen van gemiddeld circa 580 pagina’s. Het is nauwkeurig overgezet in het hedendaags Nederlands. Uitgebreid komen vanuit Gods Woord al de zaken aan de orde die nodig zijn voor een goede, godzalige besturing van het huisgezin. In deel 1 is opgenomen een uitvoerige lezenswaardige inleiding over het leven en werk van ds. Wittewrongel van de hand van prof. dr. W.J. op ’t Hof. De delen 2, 3, 4 en 5 zijn voorzien van een aanbevelend woord van respectievelijk ds. M. Krijgsman, wijlen ds. J. van Belzen, ds. A.F.R. van de Veen en ds. K. Visser. De delen zijn stevig ingebonden en hebben een harde kaft. Deze uitgave (ISBN 978-90-77530-11-5) wordt alleen als serie verkocht voor een totaalprijs van € 199,- (inclusief verzendkosten) en is alleen verkrijgbaar bij de Landelijke Stichting.

Omslag-Het-gruwelijke-Sodom-kleinHet gruwelijke Sódom gestraft – ds. Conrad Mel. Dit werk van deze Duitse, bevindelijke predikant, die van 1666 tot 1733 geleefd heeft, bestaat uit negen boet- en biddagpredicaties die de omkering van Sódom en Gomórra tot thema hebben. De preken zijn eenvoudig, de toepassingen actueel, waarschuwend en ontdekkend. Ds. Mel dringt in het bijzonder op een Godzalige wandel aan. Deze prekenbundel is voor het eerst in 1731 vanwege de toenmalige actuele situatie in ons land in het Nederlands verschenen. Nu is deze opnieuw in het hedendaags Nederlands verschenen. De prijs van dit aanbevelenswaardige werk (ISBN 978-90-77530-25-2) van 200 pagina’s (stevig ingebonden en voorzien van een harde kaft) bedraagt slechts € 12,50 (exclusief € 3,50 verzendkosten).

Portaal des Heeren – ds. Gerhard Meijer. Dit werk is voor het eerst in 1700 verschenen en vervolgens in 1734 herdrukt. In dit werk beschrijft deze gereformeerde predikant uit het Groningse Beerta de plichten van de ouders om hun kinderen in de vreze des Heeren op te voeden. Na eerst gewezen te hebben op het belang van het gebed voor hun zaad en het geven van een goed voorbeeld reikt hij de ouders een reeks basisregels aan voor het uit liefde tuchtigen en voor het vanuit het hart onderwijzen van de kinderen, aangevuld met een korte schets in vraag- en antwoordvorm van de leer der waarheid, die naar de godzaligheid is. Nu opnieuw verschenen in het hedendaags Nederlands. De prijs van dit aanbevelenswaardige werk (ISBN 978-90-77530-30-6) van 288 pagina’s (stevig ingebonden en voorzien van een harde kaft) bedraagt slechts € 15,00 (exclusief € 3,50 verzendkosten).

Oorlog, kerk en staat – Eva van der Groe. Eva (1704-1770) was de godvrezende zuster van ds. Theodorus van der Groe (1705-1784). Zij beschrijft in dit werk haar geloofswerkzaamheden met de toestand van land en volk tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), waarbij ook ons land betrokken raakte. Door het Franse leger werd onder meer onze sterkste vestingstad Bergen op Zoom veroverd. Een bedreigende situatie! De toestand van ons land, zowel politiek als kerkelijk, ging Eva als voorbidster voor land en volk zeer ter harte. Zij mocht nog verwaardigd worden om in de bres te staan. De Heere liet Zich toen nog verbidden. Nederland werd nog niet onder de voet gelopen. Het gevaar werd nog afgewend. Het is een eenvoudige, ware en indrukwekkende beschrijving. Zeer lezenswaardig, zeker in deze van oordelen zwangere tijden. Nu opnieuw verschenen in het hedendaags Nederlands, met hoofdstukindeling, illustraties en toelichtende noten. De prijs van dit aanbevelenswaardige werk (ISBN 978-90-77530-32-0) van 272 pagina’s (stevig ingebonden en voorzien van een harde kaft) bedraagt slechts € 15,00 (exclusief € 3,50 verzendkosten).

Zelfverloochening – ds. Petrus Wittewrongel. In het derde deel van zijn Christelijke huishouding heeft ds. Wittewrongel een geheel hoofdstuk gewijd aan de deugd van de zelfverloochening. Hij beschrijft de aard van deze deugd (die volgens hem alleen op de school van Christus geleerd wordt) en wat de beoefening ervan inhoudt. Vervolgens behandelt hij de kenmerken van deze deugd en toont hij aan hoe noodzakelijk de beoefening is. Neem en lees dit nuttig en leerzaam werkje van 78 pagina’s. Overgezet in het hedendaags Nederlands. Stevig ingebonden en voorzien van een harde kaft. Zeer geschikt als een klein geschenkboekje (ISBN 978-90-77530-39-9). De prijs is slechts € 5,00 (exclusief € 3,50 verzendkosten).