Oude uitgaven

Door de Landelijke Stichting zijn in het verleden enkele brochures en een boek uitgegeven. Deze oude uitgaven zijn niet meer verkrijgbaar en worden ook niet meer herdrukt. Wel kunt u hieronder deze uitgaven digitaal als pdf downloaden.

1. De Schrift Gebonden Plaats van de vrouw (1982)

Artikel 12 van het oude beginselprogram van de SGP luidde: “Vrouwenkiesrecht echter strijdt met de roeping van de vrouw en stemdwang met de vrijheid van de burgers”. Zowel het passieve vrouwenkiesrecht (het recht om zich als vrouw kandidaat te stellen) als het actieve vrouwenkiesrecht (het recht om als vrouw te stemmen) werd hiermee afgewezen. In de brochure De Schrift Gebonden Plaats van de vrouw wordt dit op Gods Woord gegronde beginsel  – dat vanaf 1918 tot 1989 het partijstandpunt van de SGP is geweest – helder onder de aandacht gebracht en verdedigd. De inhoud van deze brochure is als volgt:

– Het Christelijk maagdenversiersel – Gedicht
– Voorwoord – Ds. K. Veldman
– Meditatie – Ds. W. Pieters
– De vrouw in de Heilige Schrift – Ds. W. Pieters/ds. K. Veldman
– De bevoorrechte plaats van de vrouw – Ds. G.H. Kersten
– De vrouw door de eeuwen heen – Dhr. A.W.L. de Wit
– De erepositie van de vrouw – Dr. A. Kuyper
– Groen en Fabius over het vrouwenkiesrecht – Ir. C.N. van Dis sr.
– De vrouw en de politiek – Dhr. M. Bogerd
– De calvinistische beginselen en het vrouwenkiesrecht – Ds. J.D. Barth
– Wat wil het feminisme – Ds. Tj. de Jong
– Stellingen en studiën – Ds. Tj. de Jong

Voor het downloaden van deze brochure klikt u hier: PDF
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2. De Staatkundig Gereformeerde Plaats van de vrouw (1985)

In deze brochure wordt de inhoud van de bovenstaande brochure toegespitst op het staatkundige en politieke leven. In lijn met Gods Woord en met wat tot 1989 het partijstandpunt van de SGP is geweest, wordt hierin verdedigd dat een vrouw niet aan politieke stemmingen behoort deel te nemen. De brochure heeft de volgende inhoud:

– Voorwoord – Ds. K. Veldman/dhr. B.P. den Hartog
– Meditatie – Ds. W. Pieters
– Ir. C.N. van Dis over het vrouwenstemrecht – Ir. C.N. van Dis sr.
– Een calvinistisch beginsel – Ds. E. du Marchie van Voorthuysen
– Vrouwenkiesrecht – De Banier (20-5-1948)
– De staatkundig gereformeerde plaats van de vrouw – Het bestuur
– Vrouwenstemrecht – Mr. D.P.D. Fabius
– Enige gedachten rondom het huwelijk – Ds. F. Mallan
– Stemdwang – Ds. W.C. Lamain
– Ds. P.J. Dorsman over het vrouwenkiesrecht
– De ereplaats van de vrouw – Ds. M. Pronk

Voor het downloaden van deze brochure klikt u hier: PDF (nog niet beschikbaar)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Ds. Tj. de Jong – Het SGP-beginselprogram toegelicht – deel 1 (1987)

In die boek zijn de toelichtingen gebundeld die ds. Tj. de Jong in In het Spoor geschreven heeft bij de eerste zes artikelen van het – sinds 1989 – oude beginselprogramma van de SGP. De inhoudsopgave van dit boek is als volgt:

– Handhaving van het beginsel
– In de historie geworteld
– Een fundamenteel artikel (artikel 36 NGB)
– De rooms-katholieke kerk – I
– De rooms-katholieke kerk – II
– De rooms-katholieke kerk – III
– Een Schriftuurlijk begin (artikel 1)
– Erkenning van het beginsel (artikel 2)
– Regering bij de gratie Gods (artikel 3)
– Naleving van de wet (artikel 4)
– Geestelijke en lichamelijke gezondheid (artikel 4, lid c)
– Bewaking van de openbare zedelijkheid (artikel 4, lid d)
– Handhaving van Gods recht en eer (artikel 4, lid e en f)
– Geen lijkverbranding (artikel 4, lid g)
– Bescherming van de kerk (artikel 5)
– De prediking van het Evangelie (artikel 5)
– Kerk en vereniging (artikel 5, lid b)
– Vrijheid van godsdienst (artikel 5)
– Theocratie en democratie (artikel 5)
– Het recht des Heeren (artikel 6, lid a)
– De zwaardmacht van de overheid (artikel 6, lid b)
– De gepastheid van de doodstraf (artikel 6)
– Boeken

Voor het downloaden van deze brochure klikt u hier: PDF (nog niet beschikbaar)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

4. De allereerste In het Spoor (april 1977)

De eerste In het Spoor is uitgegeven in de vorm van een brochure. De inhoud daarvan was als volgt:

– Ter introductie – Het bestuur
– Meditatie – Ds. H.J.C.H. Zwijnenburg
– Wat is de oorzaak? – Het bestuur
– Oproep… – Het bestuur
– Lijstverbinding getoetst – Het bestuur
– Financiën – De penningmeester
– Advertentie

Voor het downloaden van deze brochure klikt u hier: PDF
_____________________________________________________________________________________________________________________________