Reprints

Reprints

reprint1Reprint nr. 1: Simon van Heenvliedt, Theologico-Politica Dissertatio (1662). Dit betreft een facsimileherdruk (in de oude druk!) van dit zeer zeldzame politieke werkje, geschreven – onder de pseudoniem van Simon van Heenvliedt – door de geleerde en godvruchtige ds. Simon Oomius (1630-1706). Oomius behandelt hierin de vraag of men aan de roomsen de openbare uitoefening van hun religie in openbare kerken of kapellen of ten minste in enige schuilkerken mag toestaan. Tevens verhaalt hij het wonderlijk ontstaan en voortbestaan van ons land. In totaal telt dit werkje (ISBN 978-90-77530-02-9) circa 200 pagina’s in octavo (10 bij 14 cm). De prijs bedraagt € 25,00 (exclusief € 2,50 verzendkosten).

reprint2Reprint nr. 2: Ds. G. van Nellesteyn, GAET UYT BABEL, ofte nodige waerschouwinge tegens de familiare conversatie ende gemeynschap met de paus-gesinden (1660). Een fotografische herdruk (in de oude druk!) van dit uiterst zeldzame werk, geschreven door ds. Gualterus van Nellesteyn (1631-1698). Ds. Van Nellesteyn, die een leerling en geestverwant van prof. G. Voetius is geweest, brengt in dit werk de vele ketterijen, afgoderijen en andere grote dwalingen alsmede de landverderfelijke praktijken van het pausdom aan het licht, dringt bij de overheden er ernstig op aan om de publieke uitoefening van de roomse religie streng te (blijven) weren en vermaant eenieder om toch geen nauwe banden met de pausgezinden aan te knopen. Dit werk (ISBN 978-90-77530-05-4), dat aangevuld is met een korte en heldere levensbeschrijving van ds. Van Nellesteyn, telt ruim 400 pagina’s in octavo (9 bij 13,5 cm). Prijs: € 45,00 (exclusief € 7,00 verzendkosten).

reprint3Reprint nr. 3: Ds. S. Oomius, Het Geopende en Wederleyde Muhammedisdom of Turckdom (1663). Een fotomechanische herdruk (in de oude druk!) van het door ds. S. Oomius gepubliceerde kapitale standaardwerk over het mohammedanisme. Met het oog op het oprukken van deze gewelddadige en antichristelijke godsdienst in ons land is het goed om te weten hoe onze oudvaders zich tegenover deze godsdienst hebben opgesteld en hiertegen hebben gewaarschuwd. Ds. Oomius toont onder meer aan dat de koran geen Goddelijk boek kan zijn. Om dit standaardwerk voor de lezer beter toegankelijk te maken is een uitvoerige inleiding toegevoegd. De prijs voor deze dikke, ruim 1000 pagina’s tellende reprint (ISBN 978-90-77530-06-1) bedraagt slechts € 89,00 (exclusief € 7,00 verzendkosten).

reprint4Reprint nr. 4: (Ds. M. Spranger), De geblanckette Izébel. Dat is: Een Waerschou-winghe tegens alle Blancketselen, ende wat daer mede gemeynschap heeft (1654). Dit betreft een facsimileherdruk (in de oude druk!) van een anoniem in Utrecht uitgegeven werkje tegen make-up. De auteur is zeer waarschijnlijk ds. M. Spranger (1627-1673) uit Gameren. In dit werkje worden een reeks argumenten tegen het opmaken van ogen, wangen, lippen enz. aangevoerd. Daar die argumenten ook in de gereformeerde gezindte niet meer algemeen bekend zijn, heeft de Landelijke Stichting het nuttig en nodig geacht om dit uiterst zeldzame boekje opnieuw uit te geven. Toegevoegd is nu een uitvoerig en zeer informatief ‘Woord vooraf’. De prijs voor dit werkje (ISBN 978-90-77530-07-8) van 152 pagina’s bedraagt € 25,00 (exclusief € 2,00 verzendkosten).

Reprint nr. 5: Ds. L. Beels, Sodoms zonde en straffe (1730). Deze reprint (ISBN 978-90-77530-12-2)van circa 500 pagina’s is in voorbereiding.