Nieuw: Wel slim, niet wijs. Een aansporing om jongeren te behoeden voor de smartphone

Door de Landelijke Stichting is de door ds. M. van Reenen geschreven brochure Wel slim, niet wijs (56 pagina’s) uitgegeven. Deze mooi vormgegeven brochure vormt een aansporing om jongeren te behoeden voor de smartphone. De vraag of het verstandig is om de smartphone medeopvoeder van onze pubers te laten zijn, beantwoordt ds. Van Reenen met ‘nee’. Hij raadt daarom ouders aan om aan hun kinderen geen smartphone te geven. Het is zeer nuttig om van zijn argumenten hiervoor kennis te nemen. De brochure is mooi vormgegeven en leest makkelijk.
Om het uitdelen en verspreiden van deze brochure zo aantrekkelijk mogelijk te maken is de prijs bewust laag gehouden: slechts € 2,00 (exclusief € 2,- porto; bij aankoop van 5 of meer geen porto). Het bestuur hoopt dat (groot)ouders, catechiseermeesters, schoolbesturen, kerkenraden enz. deze brochure zullen uitdelen aan kinderen, catechisanten en/of ouders.
Voor het bestellen van deze brochure kunt u bellen naar: 06 – 22 62 61 40 (b.g.g.: 0416-693844). Of mailen naar: inhetspoor@kliksafe.nl
Ook is het mogelijk om online te bestellen en te betalen (Ideal) via de winkel.
Wijk en Aalburg | Het bestuur | 30 april 2018
______________________________________________________________________________________________________________________________

Aankondiging jaarvergadering Landelijke Stichting

Onze eerstvolgende jaarvergadering is gepland op Deo volente zaterdagmiddag 12 mei 2018 in een zaal van de Gereformeerde Gemeente-Centrum te Barneveld. De vergadering vangt aan om 13.30 uur. Op deze vergadering zijn alle mannen die belangstellen in de staatkundig gereformeerde beginselen, van harte welkom, ook al is men geen abonnee op ons blad In het Spoor.
Het openingswoord op deze jaarvergadering hoopt ds. A.C. Rijken uit te spreken en het slotwoord ds. B. Reinders. Voor de inleiding hebben we de heer M. Bogerd, oud-secretaris van de Landelijke Stichting, bereid gevonden. Hij hoopt te spreken over: Honderd jaar SGP, een baken in zee.
Tijdens de pauze is er gelegenheid om de boeken, brochures en reprints van de Landelijke Stichting te bekijken en te kopen, waaronder onze nieuwste brochure: Wel slim, niet wijs. Een aansporing om jongeren te behoeden voor de smartphone van ds. M. van Reenen. Ook staat de koffie klaar!
Bezoekers krijgen gratis een herdruk van de SGP-partijrede van ds. G.H. Kersten uit 1938 uitgereikt!
Wijk en Aalburg | 30 april 2018 Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________

Herdruk Een kerk in ’t Klein

In 2011 is door de Landelijke Stichting in het hedendaags Nederlands uitgegeven het door de nadere reformator ds. Simon Oomius geschreven boek over de huisgodsdienst, getiteld: Een kerk in ’t klein.
In dit boek dringt hij met name aan op het gezamenlijk lezen van Gods Woord, op het ook thuis catechiseren van de jeugd, op het getrouw waarnemen van de persoonlijke en huisgebeden en op het gezamenlijk als gezin zingen van psalmen en geestelijke liederen.
In het bijzonder in deze jachtige tijd is zijn leerzame en practicale verhandeling meer dan ooit actueel.
Inmiddels zijn we bijna door de voorraad heen. Vanwege het grote belang van dit werk voor de gezinnen in deze tijd heeft het bestuur van de Landelijke Stichting tot een herdruk besloten.
ISBN 978-90-77530-09-2, harde kaft, stevig ingebonden, 310 pagina’s, prijs: € 14,90
Wijk en Aalburg | 30 april 2018 | Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________

Gratis brochure Onderwijsvrijheid voor SGP-kiesverenigingen

Brochure De vrijheid van onderwijs veroordeeld op verzoek gratis aan SGP-kiesverenigingen toegezonden!
Het bestuur van de Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen heeft aan alle SGP-kiesverenigingen en -afdelingen een gratis exemplaar beschikbaar gesteld van de brochure De vrijheid van onderwijs veroordeeld. In deze brochure worden met name de eerste SGP-voormannen aan het woord gelaten over het huidige Nederlandse onderwijsstelsel en over het onderwijsstelsel van onze vaderen. Op grond van Gods Woord veroordeelden zij de onderwijspacificatie van 1917. Zij droegen actief uit dat al het onderwijs overeenkomstig de norm van Gods Woord dient te zijn. Het is daarom heel nuttig dat SGP-bestuursleden en SGP-fractieleden alsook SGP-leden hiervan kennisnemen.
SGP-kiesverenigingen en -afdelingen die vergeten zijn een gratis exemplaar van deze brochure op te vragen, kunnen dit alsnog doen door een mail met hun postadres te sturen naar: inhetspoor@kliksafe.nl 
Het bestuur hoopt dat door deze actie de Bijbelse beginselen ten aanzien van het onderwijs opnieuw gaan leven in de achterban van de SGP.
Wijk en Aalburg | 25 november 2017 | Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________

Datum jaarvergadering 2018 Landelijke Stichting

Jaarvergadering In het Spoor. Onze eerstvolgende jaarvergadering is gepland op Deo volente zaterdagmiddag 12 mei 2018 in een zaal van de Gereformeerde Gemeente-Centrum (Nairacstraat 24) te Barneveld. De vergadering vangt aan om 13.30 uur. Op deze vergadering zijn alle mannen die belangstellen in de staatkundig gereformeerde beginselen, van harte welkom, ook al zijn ze geen abonnee op ons blad In het Spoor. Het programma van deze middag volgt later. Noteert u nu alvast de datum in uw agenda!
Wijk en Aalburg | 25 november 2017 | Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________

Brochure ‘Onderwijsvrijheid veroordeeld’ naar besturen en directies reformatorische scholen

Brochure De vrijheid van onderwijs veroordeeld gratis toegezonden!
Het bestuur van de Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen had sterk de indruk dat in de achterban van de SGP maar weinigen meer beseffen en weten waarom de vrijheid van onderwijs – op grond waarvan door groepen ouders scholen van diverse levensbeschouwelijke of pedagogische richtingen opgericht en met overheidsgeld in stand gehouden kunnen worden – strijdig is met Schrift en belijdenis alsook met de beginselen vastgelegd in het beginselprogram van de SGP. Daarom heeft de Landelijke Stichting recent aan alle besturen en directies van de reformatorische scholen in Nederland gratis een exemplaar toegezonden van haar in januari dit jaar verschenen brochure De vrijheid van onderwijs veroordeeld. Hierin worden met name de eerste SGP-voormannen aan het woord gelaten. Op grond van Gods Woord veroordeelden zij de onderwijspacificatie van 1917. Zij droegen actief uit dat al het onderwijs overeenkomstig de norm van Gods Woord dient te zijn. Het is daarom heel nuttig dat bestuursleden en het onderwijzend personeel van de reformatorische scholen hiervan kennisnemen. Zij zijn het immers die voor een belangrijk deel zorgen voor het onderwijs aan onze jeugd.
Verder heeft ook een groot aantal bevindelijk-gereformeerde predikanten deze brochure ontvangen. En alle kiesverenigingen en afdelingen van de SGP kunnen een gratis exemplaar van deze brochure opvragen door een mail met hun postadres te sturen naar: inhetspoor@kliksafe.nl 
Het bestuur hoopt dat door deze acties de Bijbelse beginselen ten aanzien van het onderwijs opnieuw gaan leven in de achterban van de SGP.

Wijk en Aalburg | 15 april 2017 | Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________

Aankondiging jaarvergadering 2017 Landelijke Stichting

Onze eerstvolgende jaarvergadering is gepland op Deo volente zaterdagmiddag 13 mei 2017 in een zaal van de Gereformeerde Gemeente-Centrum te Barneveld. De vergadering vangt aan om 13.30 uur. Op deze vergadering zijn alle mannen die belangstellen in de staatkundig gereformeerde beginselen, van harte welkom, ook al is men geen abonnee op ons blad In het Spoor.
Het openingswoord op deze jaarvergadering hoopt ds. B.J. van Boven uit te spreken en het slotwoord ds. R. Bakker. Voor de inleiding hebben we kandidaat D. Baarssen bereid gevonden. Hij hoopt te spreken over: Bijbelse vluchtelingenpolitiek.
Tijdens de pauze is er gelegenheid om de boeken, brochures en reprints van de Landelijke Stichting te bekijken en te kopen, waaronder onze nieuwste uitgave: Het gruwelijke Sódom gestraft van ds. Conrad Mel. Ook staat de koffie klaar!
Bezoekers krijgen gratis een herdruk van de SGP-partijrede van ds. G.H. Kersten uit 1937 uitgereikt!

Wijk en Aalburg | 15 februari 2017 | aangepast: 29 april 2017 Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuwe brochure: De vrijheid van onderwijs veroordeeld

Een nieuwe brochure is uit: De vrijheid van onderwijs veroordeeld op grond van Gods Woord en artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Deze brochure is voornamelijk samengesteld uit de schriftelijke politieke nalatenschap van ds. G.H. Kersten, ds. P. Zandt en ir. C.N. van Dis sr. rond het thema onderwijs en de Pacificatie van 1917.
Dit jaar wordt herdacht dat 100 jaar geleden de onderwijspacificatie (1917) tot stand kwam met als resultaat de financiële gelijkstelling tussen het bijzonder en openbaar onderwijs. De inhoud van deze nieuwe brochure is dan ook heel actueel.
Wat velen niet meer weten, is dat de neogereformeerden over de genoemde Pacificatie vol lof waren, maar de staatkundig gereformeerden niet. Zij spraken van een verkopen van het eerstgeboorterecht voor een schotel linzenmoes. In deze brochure worden de eerste SGP-voormannen hierover uitvoerig aan het woord gelaten.
De eerste SGP-voormannen hielden bij de voortduur aan de overheid de Bijbelse eis voor dat deze er zorg voor dient te dragen dat al het gegeven onderwijs overeenkomstig de norm van Gods Woord is (artikel 17 van het SGP-Beginselprogram). Verscheidene praktijkvoorbeelden daarvan treft u aan in deze brochure, waarvan de inhoud als volgt is opgebouwd:
  1. De geschiedenis en het einde van de schoolstrijd.
  2. De Pacificatie staatkundig gereformeerd bezien.
  3. Terug naar het onderwijsstelsel van onze vaderen.
  4. Weren van niet-gereformeerd onderwijs.
  5. De Bijbelse leerplicht van alle ouders.
  6. Van de geboden vrijheid gebruikgemaakt.
Het is zeker nu voor ouderen en jongeren uitermate nuttig en leerzaam om van deze brochure kennis te nemen. Alle abonnees krijgen één exemplaar van deze brochure gratis toegezonden. Deze brochure is reeds online te bestellen via deze site. Klik daartoe op: brochures.

Wijk en Aalburg | 17 januari 2017 | Het bestuur
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Zakagenda 2017

Een mooie zakagenda. In deze zakagenda begint de week met de zondag en niet met de maandag, zoals in veel andere zakagenda’s. Een week omvat twee pagina’s, zodat er voldoende schrijfruimte is. Voor iedere week is een inhoudsvolle spreuk of gedicht opgenomen. Deze mooie en handige zakagenda (9 bij 14 cm), die 160 pagina’s telt en stevig ingebonden is, is momenteel (sinds 5-1-2017; max. 2 per persoon) gratis verkrijgbaar tegen betaling van de verzendkosten (€ 3,50). Bestel online: zakagenda of mail naar: Inhetspoor@kliksafe.nl.
Indien u zich nu voor slechts € 7,00 euro per jaar abonneert op In het Spoor, wordt deze zakagenda u bovendien zonder portokosten toegezonden! Voor abonnement: In het Spoor

Zakagenda-2017-week-4

Wijk en Aalburg | 5 september 2016 | aangepast: 5 januari 2017 | Het bestuur
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Het nieuwe standpunt van de SGP inzake godsdienstvrijheid

Het nieuwe standpunt van de SGP inzake godsdienstvrijheid. Op 30 juni 2016 ontvingen wij een 270 pagina’s tellend boekwerk dat tot stand gekomen is onder redactie van drs. J.A. Schippers en als titel draagt: Gerechtigheid verhoogt een volk. Bijbels genormeerde politiek in een democratische rechtsstaat. Dit boek bevat 23 hoofdstukken. In het laatste hoofdstuk worden conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven. Alleen voor dit laatste hoofdstuk berust de eindverantwoordelijkheid bij het hoofdbestuur van de SGP.

Uit dit laatste hoofdstuk blijkt dat het SGP-hoofdbestuur de bekende 21 woorden uit artikel 36 (‘om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valsen godsdienst, om het rijk van den antichrist te gronde te werpen’) formeel laat staan, maar voor de praktijk loslaat of in ieder geval de betekenis daarvan dusdanig minimaliseert dat niet-gereformeerde godsdiensten voortaan gewoon ook hun baälstempels mogen hebben en houden om hun publieke godsdienstoefeningen uit te oefenen. Die manifestaties van niet-gereformeerde godsdiensten in de publieke ruimte mogen alleen niet te uitbundig worden, want, zo zegt men, alle godsdiensten zijn niet gelijk en moeten daarom ook niet gelijk behandeld te worden (p. 248). De Islam bijvoorbeeld is niet gelijk aan de Christelijke godsdienst. Om die reden zullen SGP’ers zich nog wel “verzetten tegen gebedsoproepen vanaf minaretten, mega-moskeeën en dergelijke publieke manifestaties van deze antichristelijke godsdienst”  (p. 249). Maar van het sluiten van alle afgodstempels en niet-gereformeerde kerkgebouwen in de steden en dorpen, daar wil de SGP feitelijk niet meer van weten. Dan zou gewetensvrijheid geen betekenis meer hebben, zegt men (p. 246). Publieke uitoefening van zijn of haar godsdienst wordt voortaan door de SGP gezien als een basaal recht voor eenieder. Men verdedigt voortaan het grondwettelijke – maar Gods eer schendende – recht op publieke godsdienstvrijheid, zoals ook de CU en het CDA doen. Gemeenschappen van bijvoorbeeld moslims, boeddhisten of hindoes mogen voortaan eigen ruimtes hebben om hun samenkomsten te houden (p. 253), mits die afgodstempels geen ‘mega-omvang’ aannemen.

Het moge duidelijk zijn dat deze nieuwe lijn van de SGP in flagrante strijd is met Gods Woord. Het eerste en tweede gebod van Gods Wet eisen van de overheid het uit de publieke ruimte weren van alle afgodstempels en niet-gereformeerde kerkgebouwen en bijeenkomsten. Het alleenrecht des Heeren laat het geven van belijdenisvrijheid aan valse godsdiensten in de publieke ruimte niet toe, zoals ook duidelijk blijkt uit de handelwijzen van de Godvruchtige koningen van Juda, van wie we lezen dat zij deden wat recht was in de ogen des HEEREN als zij de baälstempels en de hoogten afbraken! Dat nu is ook de lijn die algemeen door de reformatoren en nadere reformatoren is uitgedragen en door de eerste SGP-voormannen is verdedigd. Men leze bijvoorbeeld de door de Landelijke Stichting uitgegeven reprint Theologico-politica dissertatio van ds. S. Oomius en de zeer heldere brochure De godsdienstvrijheid veroordeeld van ds. G.H. Kersten, ds. P. Zandt en ir. C.N. van Dis sr. In wezen heeft de SGP nu op dit punt voor de politieke praktijk de band met de gereformeerde belijdenisgeschriften doorgesneden en een kernbeginsel, dat destijds een hoofdreden vormde om de SGP op te richten, losgelaten. Dit is indroevig! Met name omdat dit ingaat tegen de ere Gods.

Zie ook het in het RD van 30 juni 2016 gepubliceerde interview met onze voorzitter over deze droeve ontwikkeling. Klik hier: PDF.

In het komende oktobernummer van In het Spoor zal Deo volente een uitvoerige reactie worden geplaatst op deze nieuwe lijn van het SGP-hoofdbestuur inzake de godsdienstvrijheid. Abonneer u nu op dit blad of vraag het oktobernummer als gratis proefnummer aan: In het Spoor

Naast de genoemde werken willen wij in dit verband ook de volgende artikelen ter lezing aanbevelen:

  • Drs. P.H. op ’t Hof – De politieke roeping van een Christen: PDF
  • A. Verwijs – Alleen de gereformeerde religie: PDF
  • A. Verwijs – Het onverkorte artikel 36 vanaf de oprichting gehandhaafd: PDF

Wijk en Aalburg | 1 juli 2016 | Gewijzigd: 5 september 2016 | Het bestuur
_____________________________________________________________________________________________________________________________