Het nieuwe meinummer is er bijna!

Het nieuwe meinummer van In het Spoor is er bijna. In dit nummer wordt behalve aan het feit dat ons land 75 jaar geleden bevrijd werd van de Duitse overheersing, ook in een drietal artikelen aandacht besteed aan de ingrijpende coronacrisis.
Zo bevat het nummer een lezenswaardig artikel over de destijds zo gevreesde cholera. Tijdens de cholera-epidemie van 1849 mocht er nog sprake zijn van bekering, van een afbreken van zonden en een roepen tot God, maar tijdens cholera-epidemie van 1859 niet meer. Toen was er helaas sprake van verharding onder Gods slaande hand. Een en ander heeft ons ook veel te zeggen met betrekking tot de huidige coronapandemie. Ook is in dat kader een gedeelte uit een biddagpreek van ds. Joos van Laren (1586-1653) afgedrukt. Daarin wijst ds. Van Laren erop dat vurige pestilenties vooral door vurige gebeden en een oprechte bekering uitgeblust kunnen worden. En tot slot is er van ds. Conrad Mel een aansprekend gebed opgenomen. Het betreft een gebed in tijden van pest en besmettelijke ziekten.
De Heere laat ons als volk door middel van het coronavirus nog waarschuwen om terug te keren tot Hem en Zijn geboden. Er lijkt echter tot op heden – in het algemeen gesproken – geen stem noch opmerking te zijn, noch bij overheid noch onderdaan. Onze overheid heeft tegen het coronavirus wel diverse, op zich Bijbelse maatregelen van afzondering, afstand houden en ontsmetting uitgevaardigd, maar zij gaat pijnlijk voorbij aan de belangrijkste remedie: op te roepen tot het afbreken van de zonden en het juist nu houden van een nationale biddag. Iets wat de heidense koning van Ninevé en zijn raadsheren op de oordeelsaankondiging van Jona wel deden. Zij gaven dit bevel: Laat mens noch beest, rund noch schaap ietwat smaken, laat ze niet weiden, noch water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterkelijk tot God roepen; en zij zullen zich bekeren een iegelijk van zijn bozen weg, en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen (Jona 3:7b-9).
Hoe welgemeend en goedbedoeld de toespraak van de minister-president tot het volk op maandagavond 16 maart 2020 ook was, schrijnend was het de hierboven genoemde aspecten geheel en al in zijn toespraak te moeten missen. Helaas gold dit evenzeer voor de toespraak van onze koning op vrijdagavond 20 maart 2020.
In 1918 schreef de Nederlandse overheid naar aanleiding van de Spaanse griep nog een nationale biddag uit. Hoe groot zou het geweest zijn als dit ook nu gebeurd was en zowel de minister-president als de koning in dezelfde geest als destijds de koning van Ninevé een oproep tot het volk had gedaan. De recent gestarte handtekeningsactie voor de petitie waarin opgeroepen wordt tot het uitschrijven van een nationale biddag verdient dan ook steun. Zie het nieuwsbericht hierboven!
Voor een volledig overzicht van de inhoud van het nieuwe meinummer klikt u hier: meinummer
Wijk en Aalburg | 23 april 2020 | Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________

Aankondiging jaarvergadering

Onze eerstvolgende jaarvergadering was gepland op Deo volente zaterdagmiddag 9 mei 2020 in een zaal van de Gereformeerde Gemeente-Centrum te Barneveld. Het bestuur heeft echter besloten om deze vergadering vanwege de maatregelen die de overheid getroffen heeft in verband met het coronavirus, een volledig jaar door te schuiven, namelijk naar Deo volente zaterdagmiddag 8 mei 2021.
Vooralsnog gaan we ervan uit dat het programma hetzelfde blijft, maar het is nu nog te vroeg om daarover al met enige zekerheid iets te kunnen zeggen. Het programma was als volgt:
De vergadering vangt aan om 13.30 uur. Op deze vergadering zijn alle mannen die belangstellen in de staatkundig gereformeerde beginselen, van harte welkom, ook al is men geen abonnee op ons blad In het Spoor.
Het openingswoord op deze jaarvergadering hoopt ds. A.F.R. van de Veen uit te spreken en het slotwoord ds. O.M. van der Tang. Voor de inleiding hebben we dhr. L.J. de Waal uit Oud-Vossemeer bereid gevonden.
Tijdens de pauze is er gelegenheid om de boeken, brochures en reprints van de Landelijke Stichting te bekijken en te kopen, waaronder onze nieuwste uitgave: Oorlog, kerk en staat van Eva van der Groe.
Bezoekers krijgen gratis een herdruk van een SGP-partijrede van ds. G.H. Kersten of ds. P. Zandt uitgereikt! Ook staat de koffie klaar! Noteert u alvast datum en tijd!
Wijk en Aalburg | 15 februari 2020 | gewijzigd: 7 april 2020 | Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________

De Europese CU-aap is nu uit de mouw!

De Europese CU-aap is nu uit de mouw!
Uit de toetreding van de CU tot de EVP blijkt nu zonneklaar dat de CU in het geheel geen eurosceptische partij meer is. Hopelijk gaan nu de ogen van veel SGP’ers hiervoor open! Lees meer hierover in het bijgaande artikel. Klik hier: Artikel CU-aap.
Wijk en Aalburg | Het bestuur | 29 juni 2019
______________________________________________________________________________________________________________________________

Poster tegen Europese verkiezingen

Wijk en Aalburg – Door de Landelijke Stichting is vandaag in het Reformatorisch Dagblad een grote advertentie tegen de Europese verkiezingen gepubliceerd. Hierin worden tal van argumenten aangevoerd, waarom het principieel niet verantwoord is om op D.v. 23 mei 2019 te gaan stemmen voor het Europees Parlement. In het meinummer van In het Spoor worden deze argumenten toegelicht en verder uitgewerkt. Dit meinummer is gratis per mail op te vragen bij de Landelijke Stichting. Klik daarvoor hier: meinummer.
De genoemde advertentie tegen de Europese verkiezingen is ook als poster te downloaden. Klik daarvoor hier: Poster. Deze poster mag vrij verspreid worden!
Wijk en Aalburg | 14 mei 2019 | Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________

Aankondiging jaarvergadering

Onze eerstvolgende jaarvergadering is gepland op Deo volente zaterdagmiddag 11 mei 2019 in een zaal van de Gereformeerde Gemeente-Centrum te Barneveld. De vergadering vangt aan om 13.30 uur. Op deze vergadering zijn alle mannen die belangstellen in de staatkundig gereformeerde beginselen, van harte welkom, ook al is men geen abonnee op ons blad In het Spoor.
Het openingswoord op deze jaarvergadering hoopt ds. A.C. Rijken uit te spreken en het slotwoord ds. B.J. Boven. Voor de inleiding hebben we dr. H. Uil uit Zierikzee bereid gevonden. Hij hoopt te spreken over: Opvoeding in de lering en vermaning des Heeren. Het onderwijs in de 17e en 18e eeuw in Nederland.
Tijdens de pauze is er gelegenheid om de boeken, brochures en reprints van de Landelijke Stichting te bekijken en te kopen, waaronder onze nieuwste uitgave: Portaal des Heeren van ds. Gerhard Meijer. De auteur beschrijft hierin de plichten van de ouders om hun kinderen in de vreze des Heeren op te voeden.
Bezoekers krijgen gratis een herdruk van de SGP-partijrede van ds. G.H. Kersten uit 1940 uitgereikt! Ook staat de koffie klaar!
Wijk en Aalburg | 11 april 2019 Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________________________

Zakagenda 2019

Van de nieuwe zakagenda voor 2019 hebben we alleen nog een aantal licht beschadigde exemplaren over. Deze zijn gratis beschikbaar tegen betaling van de verzendkosten (€ 2,-).
In deze unieke zakagenda begint de week met de zondag en niet met de maandag, zoals in veel andere zakagenda’s. Een week omvat twee pagina’s, zodat er voldoende schrijfruimte is. Voor iedere week is een inhoudsvolle spreuk of gedicht opgenomen. Deze mooie en handige zakagenda (9 bij 14 cm) telt 160 pagina’s en is stevig ingebonden. 
Wijk en Aalburg | Het bestuur | 15 september 2018 | gewijzigd: 8 oktober 2018 | 26 november 2018 | 25 februari 2019
______________________________________________________________________________________________________________________________

Herdruk: Wel slim, niet wijs. Een aansporing om jongeren te behoeden voor de smartphone

Door de Landelijke Stichting is de door ds. M. van Reenen geschreven brochure Wel slim, niet wijs (56 pagina’s) uitgegeven. Deze mooi vormgegeven brochure vormt een aansporing om jongeren te behoeden voor de smartphone. De vraag of het verstandig is om de smartphone medeopvoeder van onze pubers te laten zijn, beantwoordt ds. Van Reenen met ‘nee’. Hij raadt daarom ouders aan om aan hun kinderen geen smartphone te geven. Jongeren (en  ouderen) worden er immers sterk door beïnvloed. Neem kennis van al zijn argumenten en overweeg voor uzelf wat wijs is.
Reeds hebben al heel wat kerkenraden deze brochure aan alle gemeenteleden of aan (een deel van) hun catechisanten verstrekt. Ook diverse basisscholen hebben aan alle ouders of aan de ouders van groep 8 een exemplaar geschonken. En verscheidene ouders of grootouders hebben hun nazaten eveneens van een exemplaar voorzien. Een en ander heeft er inmiddels in geresulteerd dat al meer dan 12.500 exemplaren van deze brochure verspreid zijn.
Door de grote vraag naar deze brochure is deze al tweemaal herdrukt. Van deze brochure hebben we momenteel nog voldoende exemplaren op voorraad.
Om het uitdelen en verspreiden van deze brochure zo aantrekkelijk mogelijk te maken hebben we de prijs bewust laag gehouden: slechts € 2,00 (exclusief € 2,- porto; bij aankoop van 5 of meer geen porto). Het bestuur hoopt dat nog meer (groot)ouders, catechiseermeesters, schoolbesturen, kerkenraden enz. deze brochure zullen uitdelen aan ouders, jeugd, catechisanten, leerkrachten enz.
Voor het bestellen van deze brochure kunt u bellen naar: 06 – 22 62 61 40 (b.g.g.: 0416-693844). Of mailen naar: inhetspoor@kliksafe.nl
Voor kleine bestellingen (1 – 4 exemplaren) is het ook mogelijk om online te bestellen en te betalen (Ideal) via de winkel.
Wijk en Aalburg | Het bestuur | 15 september 2018 | Gewijzigd: 8 oktober 2018 | 11 april 2019
______________________________________________________________________________________________________________________________

Privacy-verklaring

Privacy-verklaring
De Landelijke Stichting tracht zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan overeenkomstig de geldende wetgeving. Om de privacy-verklaring van de Landelijke Stichting in te zien, klikt u hier: Privacy-verklaring.
Wijk en Aalburg | 25 mei 2018 | Het bestuur

______________________________________________________________________________________________________________________________

Landelijke Stichting stuurt brochure smartphone naar predikanten, kerkenraden en scholen

De Landelijke Stichting heeft deze week aan alle kerkenraden en predikanten van de HHK, Ger. Gem., Ger. Gem. in Ned., Oud Ger. Gem. in Ned. en de CGK-Bewaar het Pand, alsmede aan alle besturen en directies van de reformatorische scholen in het primair en voortgezet onderwijs een exemplaar gestuurd van de door ds. M. van Reenen geschreven brochure Wel slim, niet wijs. Een aansporing om jongeren te behoeden voor de smartphoneIn de hoop dat dit mag leiden tot meer bewustwording van de gevaren van de smartphone. Zowel onder ouders en bij anderen die bij de opvoeding betrokken zijn, als onder onze jeugd.
Het is een feit dat de smartphone bij jong en oud zeer populair is. Het is een media-apparaat waarmee heel veel mogelijk is. Het biedt ons nuttige en handige toepassingen, maar ook heel veel wat onnuttig, verleidend en zondig is. Met een smartphone hebben we de wereld en het wereldse op zak. En voortdurend is er iets nieuws op te zien dat de gebruiker prikkelt of om aandacht vraagt. Geen wonder dat heel veel jongeren (en ook ouderen) relatief veel uren per dag met hun smartphone bezig zijn. De invloed die daarvan uitgaat op onze jeugd, is groot. Werd de televisie destijds de motor of aanjager van de secularisatie genoemd, hetzelfde kan gezegd worden van de smartphone. De smartphone jaagt sterk de secularisatie onder onze jeugd aan. Ds. M. van Reenen heeft dit onderkend en daarover een heldere brochure geschreven waarin hij met veel argumenten ouders oproept om de smartphone geen medeopvoeder van hun kinderen te laten zijn.
Overtuigd van de ernst van de situatie heeft het bestuur van de Landelijke Stichting het grote belang ervan ingezien dat zijn brochure onder zoveel mogelijk ouders en onder degenen die onderwijs aan onze jeugd geven, verspreid wordt. Daarom heeft het bestuur deze met instemming van ds. Van Reenen laten drukken en vindt nu verspreiding daarvan plaats.
Om het uitdelen van de brochure aan ouders, oudere kinderen, catechisanten, gemeenteleden, medekerkenraadsleden, leerkrachten enz. te bevorderen en zo aantrekkelijk mogelijk te laten zijn heeft het bestuur de verkoopprijs bewust laag gehouden. Deze brochure van 56 pagina’s kost slechts € 2,00 (exclusief € 2,- verzendkosten).
Ouders, ambtsdragers en leerkrachten hebben vaak intensief contact met de jeugd en zijn geroepen om een verantwoorde wijze aan de mediaopvoeding handen en voeten te geven, wat niet eenvoudig is. Naar onze mening kan deze eenvoudig en helder geschreven brochure hen daarbij van dienst zijn. Alleen al voor oriëntatie en verdieping is het nuttig om van de argumenten van ds. Van Reenen tegen het geven van een smartphone aan onze kinderen kennis te nemen.
U kunt deze brochure online bestellen via onze webshop. Om naar de webshop te gaan, klik hier: brochure smartphone.
Wilt u een groter aantal (vijf of meer exemplaren) tegelijk bestellen, geef dan uw bestelling per mail door: inhetspoor@kliksafe.nl. U ontvangt dan namelijk bij de bestelde brochures een nota zonder portokosten.
Vanwege het grote aantal bestellingen van kerkenraden uit diverse kerkverbanden die of voor zichzelf of voor alle gezinnen in hun gemeente de brochure besteld hebben, moest deze brochure reeds na 2 maanden herdrukt worden. De herdruk is inmiddels in huis. De brochure is weer volop leverbaar! 
Wijk en Aalburg | 18 mei 2018 | Het bestuur | aangevuld: 22 juni 2018
______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nieuw: Wel slim, niet wijs. Een aansporing om jongeren te behoeden voor de smartphone

Door de Landelijke Stichting is de door ds. M. van Reenen geschreven brochure Wel slim, niet wijs (56 pagina’s) uitgegeven. Deze mooi vormgegeven brochure vormt een aansporing om jongeren te behoeden voor de smartphone. De vraag of het verstandig is om de smartphone medeopvoeder van onze pubers te laten zijn, beantwoordt ds. Van Reenen met ‘nee’. Hij raadt daarom ouders aan om aan hun kinderen geen smartphone te geven. Het is zeer nuttig om van zijn argumenten hiervoor kennis te nemen. De brochure is mooi vormgegeven en leest makkelijk.
Om het uitdelen en verspreiden van deze brochure zo aantrekkelijk mogelijk te maken is de prijs bewust laag gehouden: slechts € 2,00 (exclusief € 2,- porto; bij aankoop van 5 of meer geen porto). Het bestuur hoopt dat (groot)ouders, catechiseermeesters, schoolbesturen, kerkenraden enz. deze brochure zullen uitdelen aan kinderen, catechisanten en/of ouders.
Voor het bestellen van deze brochure kunt u bellen naar: 06 – 22 62 61 40 (b.g.g.: 0416-693844). Of mailen naar: inhetspoor@kliksafe.nl
Ook is het mogelijk om online te bestellen en te betalen (Ideal) via de winkel.
Wijk en Aalburg | Het bestuur | 30 april 2018
______________________________________________________________________________________________________________________________